Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 stycznia 2010 09:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 307/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 307/09
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie : zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zakopane

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), art. 104 – 1043 Kodeksu Pracy , rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz.281 z późn. zm.) - p o s t a n a w i a m, co następuje :
§ 1.

Załącznik do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zakopane ustalonego Zarządzeniem Nr 225/09 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 22 października 2009 r. – Wykaz odzieży ochronnej przysługującej na stanowiskach pracowniczych – otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Zarządzenia
§ 2.

Wykonanie Zarządzenia zlecam Sekretarzowi Miasta Zakopane, naczelnikom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta , Komendantowi Straży Miejskiej oraz wszystkim pracownikom.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania, natomiast Regulamin Pracy wchodzi w życie zgodnie z § 52 Załącznika.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie