Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 stycznia 2010 09:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 306/2009

ZARZĄDZENIE NR 306/09
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie : utraty mocy Zarządzenia Nr 78/07 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 12.06.2007r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. / - postanawiam, co następuje :


§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z późn.zm./ realizowane będą przez Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji ,
Z tym dniem traci moc Zarządzenie Nr 78/07 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 12 czerwca 2007r w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta do spraw przeciwdziałania narkomanii .

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia zlecam Sekretarzowi Miasta .


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2010 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie