Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2010 09:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 303/2009

ZARZĄDZENIE NR 303/2009
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANEGO
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU.

w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ulicy Na Gubałówkę oraz na dzierżawę 1 lokalu w przejściu podziemnym przy ulicy Kościeliskiej 1 w Zakopanem.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 nr 142 poz .1591 z późn. zm. / .
§ 1
1.Powołuję Komisję Przetargową, w poniższym składzie :
Przewodniczący : p.o. Naczelnik WDiT Janina Puchała
Członkowie : Inspektor WDiT Tomasz Bandura.
Inspektor WDiT Renata Oloś
podinspektor WDiT Zofia Horoszko

Komisja przetargowa w dniu 14 stycznia 2010 roku:
- o godzinie 10-tej, przeprowadzi ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę 1 lokalu użytkowego nr C, zlokalizowanego w przejściu podziemnym przy ulicy Kościeliskiej 1 w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2

Regulaminy przetargów zatwierdzone zostały w dniu 30 grudnia 2009 r.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji i Naczelnikowi Wydziału Drogownictwa i Transportu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie