Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 grudnia 2009 13:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 302/2009

ZARZĄDZENIE NR 302/09
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie : powołania komisji do spraw inwentaryzacji gotówki oraz paliwa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ , / ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r, / t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm. / oraz zgodnie z postanowienia-mi Zarządzenia Nr 6/96 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 18.07.1996 r. w sprawie inwentaryzacji postanawiam, co następuje :

§ 1.

1.Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji gotówki w kasie głównej Urzędu Miasta Zakopane oraz inwentaryzacji paliwa w samochodach służbowych .

2. Do przeprowadzenia spisu gotówki powołuję Zespół spisowy w składzie :
- Marzena KUBIC – Przewodniczący Zespołu
- Zofia KOMPERDA
- Małgorzata TRZEBUNIA
Spis należy przeprowadzić w dniu 31.12.2009 r. metodą spisu z natury.

3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miasta powołuję
zespół spisowy w składzie
- Stanisława BORZĘCKA – Przewodniczący Zespołu
- Zuzanna LISZKOWSKA
- Halina SZCZERBA
§ 2.

W drodze uzyskania potwierdzenia sald należy poprowadzić inwentaryzację :
- środków pieniężnych na rachunkach bankowych
- należności, zobowiązań, pożyczek i kredytów za wyjątkiem rozrachunków z pracownikami,
rozrachunków z tytułu publiczno-prawnych, należności spornych i wątpliwych,
Inwentaryzacji dokonują odpowiedzialni pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego do dnia 15 stycznia roku następnego.
§ 3 .

W drodze weryfikacji, poprzez porównanie stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunko-wych z danymi w dokumentach źródłowych lub wtórnych należy sporządzić inwentaryzację aktywów i pasywów, które nie są inwentaryzowane w drodze spisu oraz w drodze potwierdzenia sald.
Inwentaryzacji dokonują odpowiedzialni pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego w terminie do 15 stycznia roku następnego.
Inwentaryzację gruntów w drodze weryfikacji dokonują odpowiedzialni pracownicy Wydziału Geodezji8 i Gospodarki Gruntami przy współudziale pracowników Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącym Zespołów, Naczelnikom Wydziałów Finansowo-Budżetowego oraz Geodezji i Gospodarki Gruntami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie