Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 grudnia 2009 23:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 301/2009

ZARZĄDZENIE nr 301/2009
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia nagród Burmistrza Miasta Zakopane

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.7 ust.1pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr.142,poz.1591) oraz art.7a ustawy
z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123) oraz Uchwały nr XV/162/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 20 września 2007r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury– ustalam co następuje:

§1

1. Ustalam następujące nagrody pieniężne dla Laureatów XII Archidiecezjalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Niech Kolęduje z nami cały świat” Zakopane 2009:
• dwie pierwsze nagrody w wysokości 600 zł. (słownie: sześćset złotych) każda
• dwie drugie nagrody w wysokości 500 zł. ( słownie: pięćset złotych) każda
• dwie trzecie nagrody w wysokości 400 zł. (słownie: czterysta złotych) każda
2. Nagrody zostaną wręczone osobiście przez Burmistrza Miasta Zakopane lub przez wydelegowanego pracownika w dniu 28 grudnia 2009r, podczas koncertu finałowego Konkursu.

§ 2

Wykonanie zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie