Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2009 09:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 299/2009

ZARZĄDZENIE NR 299/2009
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie : powołania komisji konkursowej

Na podstawie art.33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 r nr 142 poz.1591 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta Zakopane - zarządza co następuje :

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków :

• Renata SZYCH - Przewodniczący Komisji
• Przemysław STEFANIK - członek Komisji
• Maria RINGER- członek Komisji


§ 2 .

Do zadań Komisji należy :
• zapoznanie się ze złożonymi ofertami na konkurs
• sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ofert pod kątem merytorycznym
• przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
• dokonanie wyboru najlepszej oferty
• przedstawienie wyników konkursu Burmistrzowi

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie