Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2009 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 296/2009

ZARZĄDZENIE Nr 296/09
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie : ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców tych lokali.

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jedn. Dz.U.z 2001r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004r nr 261 poz. 2603/z późn. zmianami/zarządzam co następuje :

§ 1

Ustala się wykaz przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu - na rzecz najemców tych lokali , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane przez okres 21 dni oraz podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie