Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 grudnia 2016 09:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZARZĄDZENIE NR 265/2016

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2017 - 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Zakopane.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść zarządzenia wraz z załącznikiem znajdują się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie