Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 grudnia 2017 13:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 255/2017

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalne Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1875) w związku z uchwałą nr LXI/990/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji do spółek przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Burmistrz Miasta Zakopane zarządza, co następuje:

§1

Gmina Miasto Zakopane wniesie wkład pieniężny w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) do spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.


§2

W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego określonego w §1 Gmina Miasto Zakopane obejmuje 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na łączną kwotę 500 000,00 zł w powyższym kapitale zakładowym spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.


§3

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta Zakopane.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

Do Zarządzenia 255/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z 6 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalne Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Rada Miasta Zakopane Uchwałą nr LXI/990/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji do spółek przez Burmistrza Miasta Zakopane upoważniła Burmistrza Miasta Zakopane do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta na dany rok budżetowy.

Zarządzenie określa wkład pieniężny w kwocie 500 000,00 zł wnoszony do spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalne Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w zamian za objęcie 500 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł za każdy udział.

Środki na wniesienie wkładu pieniężnego zostały zaplanowane w 900-90002-6010
w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017.

Wnoszenie środków do spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalne Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. wiąże się z koniecznością wykupu niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych w związku z zamknięciem Uchwałą nr XLII/552/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem i Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-III.7241.4.2014.DS z dnia 10 czerwca 2014 r., Kwatery II składowania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem i będą przeznaczone na rekultywację zamkniętej Kwatery II składowania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie