Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2017 15:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZARZĄDZENIE NR 254/2016

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Miasta Zakopane

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 257, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1870) i § 8, ust. 1 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XVI/265/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. – zarządzam, co następuje:


§ 1

Uchyla się Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2016 rok.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie