Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2017 15:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZARZĄDZENIE NR 236/2016

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 257, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) i § 8, ust. 1 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XVI/265/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2016 o kwotę – 50 478,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2016 o kwotę – 50 478,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzeni.

3. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska oraz przedstawia się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2016 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.


§ 2

Po wprowadzeniu zmian do budżetu, planowane dochody Miasta Zakopane wynosić będą kwotę –126 291 218,72 zł, a planowane wydatki Miasta Zakopane kwotę – 140 992 018,72 zł.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Treść zarządzenia wraz z załącznikami znajdują się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie