Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

30 stycznia 2019 14:35 | wersja 613 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Terminy sesji i posiedzeń Komisji

Posiedzenia Komisji:


4 lutego 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rozwoju

18 lutego 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury


Sesje Rady Miasta odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca.


Przewodniczący Rady Miasta informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się V Sesja Rady Miasta Zakopane.

Pliki do pobrania

 

20 września 2012 14:45 | wersja 36 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Terminy sesji i posiedzeń Komisji


Posiedzenia Komisji

24 września, godz. 11.00 - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

25 września, godz. 12.00 - Komisja Rewizyjna

25 września, godz. 10.00 - Komisja Kultury

26 września, godz. 09:00 - Komisja Ekonomiki Urbanistyki i Rozwoju

27 września, godz. 09.00 - Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

 

 

Sesje Rady Miasta

Sesje Rady Miasta odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca.

XXXII Sesja Rady Miasta Zakopane

Informujemy, że 27 września 2012 (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, sala obrad, odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
3. Wręczenie nagród uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i wyróżniające zachowanie w roku szkolnym 2011/2012.
4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX Sesji Rady Miasta Zakopane.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nie udzielenia absolutorium.
9. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Zakopanem na lata 2012 – 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: współdziałania z gminami Powiatu tatrzańskiego oraz miastem Kórnik dotyczącego zorganizowania konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zawierania porozumień z gminami i powiatami dotyczących ponoszenia wydatków przez Gminę Miasto Zakopane za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminy i powiaty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakopianka” w Zakopanem.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości przez Gminę Miasto Zakopane od spółki SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa spółka z o. o. z siedzibą w Zakopanem.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem.
23. Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania.
24. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu i nadania nazwy ulicy.
25. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2012.
26. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2012 – 2025.
27. Wolne wnioski mieszkańców.
28. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
29. Oświadczenia i komunikaty.
30. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY ZACHARKOBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie