Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2019 15:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na dzierżawę kiosku handlowego nr 1 o powierzchni 49m2 oraz przyległego terenu o powierzchni 52m2 (łącznie 101m2) usytuowanego na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 385/1 o 385/2 obręb 4, stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane, opisanej w księdze wieczystej NS1Z/00057457/0.

1. Oznaczenie, położenie nieruchomości: Drewniany, kiosk handlowy położony w Zakopanem przyul. Nowotarskiej na tzw. „Zielonym Rynku”. Obiekt jest częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

2. Warunki użytkowania: Ze względu na usytuowanie kiosku Wydzierżawiający dopuszcza w nim prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej polegającej na sprzedaży: warzyw i owoców, artykułów spożywczych, pamiątek, prasy.

Nie dopuszcza się prowadzenia usług hazardowych oraz sprzedaży środków odurzających lub mogących za takie uchodzić.

3. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu: 3000,00 zł netto /słownie: trzy tysiące złotych 00/100/ + 23% podatku VAT. Czynsz płatny do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, waloryzowany raz w roku
w oparciu o wskaźnik GUS. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów: energii elektrycznej, wody i ścieków, podatku od nieruchomości.

5. Termin i miejsce przetargu: 10.05.2019r., godz. 10:00, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ulicy Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1.

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

a) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 600,00 zł /słownie: sześćset złotych 00/100/ na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane – PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później niż do dnia 7 maja 2019 r.

b) Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 7 maja 2019 r. kwota stanowiąca wadium znajduje się na w/wym. koncie Urzędu.

c) Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy: przetargu na kiosk handlowy nr 1 przy ulicy Nowotarskiej.

d) Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

e) Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie – nie później niż 7 dni roboczych po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

7. Dokumenty, które musi okazać każdy uczestnik przetargu: dowód tożsamości, a w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu – aktualny odpis KRS lub inny rejestr, a gdy działa pełnomocnik – pełnomocnictwo w formie pisemnej,

- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- pełnomocników osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie pisemnej.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Zakopane.

9. Okres dzierżawy: 01.06.2019 r. do 30.06.2021 r.

10. Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnienia, jak również unieważnienia przetargu.

11. Dodatkowe informacje dotyczące regulaminu przetargu oraz możliwości oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. (0-18)20-20-427.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie