Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 kwietnia 2018 10:13 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na stanowiska urzędnicze podinspektora w Wydziale Kultury

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Kultury.

Wpłynęło 11 ofert, 10 spełnia wymogi formalne, jedna oferta wpłynęła po terminie.

Na jedno stanowisko wybrano ofertę Katarzyny Stachoń Groblowy, na drugie stanowisko nie wybrano kandydata.


Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.Nieposzlakowana opinia;

5.Wykształcenie wyższe magisterskie.

6.Co najmniej trzyletni staż pracy.

7.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz w zakresie organizacji działalności kulturalnej;

2.Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;

3.Umiejętność komunikacji oraz pracy w zespole;

4.Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy;

5.Wysoka kultura osobista.

Zadania wykonywane na stanowiskach:

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym prowadzenie konkursu dla zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 2. współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem i obsługa jej działalności
 3. współorganizacja imprez kulturalnych i obchodów
 4. Inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału

Stanowisko ds. organizacji wydarzeń

 1. Współorganizacja wydarzeń kulturalnych, obchodów i uroczystości
 2. Wydawanie patronatów Burmistrza
 3. kontrola merytoryczna zadań realizowanych w konkursie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 4. Inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału

Informacje dodatkowe :

1.Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

2.Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana głównie w biurze oraz częściowo w terenie.

3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922z póżn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r., poz. 902z późn.zm) oraz podpisane.


Termin składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane - dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z dopiskiem „Nabór na Inspektora w Wydziale Kultury” w terminie do dnia 21.03.2018r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu po 21.03.2018r. nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie