Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 lipca 2019 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ogłoszenie o naborze do Gminnej Rady Seniorów Gminy Miasta Zakopane

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że dnia 25 czerwca 2019 została podjęta uchwała nr IX/114/2019 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zakopanem oraz nadania jej statutu. W związku z tym Burmistrz Miasta Zakopane, zgodnie z §11 pkt.1 statutu Gminnej Rady Seniorów Gminy Miasta Zakopane, ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów.

Gminne rady seniorów zgodnie z zapisami ustawowymi mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny - nie mają kompetencji decyzyj­nych.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących osób starszych,

2) inicjowanie działań na rzecz osób starszych,

3) monitorowanie potrzeb osób starszych,

4) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych,

5) informowanie społeczności Gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę oraz inne podmioty na rzecz środowiska seniorów.

6) podejmowanie działań na rzecz integracji seniorów z mieszkańcami.

Kandydaci do Gminnej Rady Seniorów muszą spełniać wymogi zgodne z § 7, 8 i 9 Statutu Gminnej Rady Seniorów Gminy Miasta Zakopane.

Zgłoszenia należy składać na formularzach, stanowiących załączniki do Statutu Gminnej Rady Seniorów Gminy Miasta Zakopane.

Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów należy zgłaszać do dnia 31 lipca 2019 roku
w zaklejonej kopercie na Dzienniku podawczym Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są na BIP UM Zakopane, stronie www.zakopane.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w pok. nr 13.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie