Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 marca 2017 09:45 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radcy prawnego - referenta prawnego w Biurze Prawnym

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radcy prawnego - referenta prawnego w Biurze Prawnym.

Wpłynęła jedna oferta - Agnieszka Pryczyńska. Kandydatura została przyjęta.

Oferty na w/w stanowisko mogą składać osoby, które:

Wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa administracyjnego, samorządowego i innych niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków,
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Uprawnienia radcowskie.
 • Posiadają obywatelstwo polskie.
 • Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 • Nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 • Posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Przygotowywanie, opiniowanie projektów dokumentów/ uchwał i umów/pod kątem zgodności z prawem.

2.Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów aktów administracyjnych.

3.Prowadzenie spraw sądowych /zastępstwo procesowe/.

4.Sporządzanie opinii prawnych.

5.Udzielenie porad i konsultacji Wydziałom Urzędu.

Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartą na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana głównie w biurze oraz częściowo w terenie.

3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902 )oraz podpisane

Termin składania dokumentów
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane - dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z dopiskiem Konkurs na „Radcę Prawnego – referenta prawnego w biurze prawnym” w terminie do dnia 10.02.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po 10.02.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie