Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2004

 1. 8 lipca 2008 11:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVI/151/2004 W sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych .

  UCHWAŁA nr XVI/151/2004 W sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych .

  Na podstawie art 18 ust. I i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142poz.159l, zm. z 2002 Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003, nr 80 poz. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 11:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVI/152/2004 W sprawie: uchylenia uchwały dotyczących dotacji z budżetu Miasta dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie dotyczącym realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

  UCHWAŁA nr XVI/152/2004 W sprawie: uchylenia uchwały dotyczących dotacji z budżetu Miasta dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie dotyczącym realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

  Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. z 2003r. Dz.U.Nr 15, poz.148, ze zm.) oraz art.23 i art.24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 11:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVI/153/2004 W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane

  UCHWAŁA nr XVI/153/2004 W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 13 ust 1, art. 37 ust 2 pkt 6ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 11:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVI/154/2004 W sprawie: utworzenia Osiedla "Krzeptówki" w Zakopanem

  UCHWAŁA nr XVI/154/2004 W sprawie: utworzenia Osiedla "Krzeptówki" w Zakopanem

  Na podstawie art. 5 i art. 18 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 lipca 2008 11:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVI/155/2004 W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok 2004.

  UCHWAŁA nr XVI/155/2004 W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok 2004.

  Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 z późn. zm. ) RADAMIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:

  (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 lipca 2008 11:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVII/157/2004 W sprawie: zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

  UCHWAŁA nr XVII/157/2004 W sprawie: zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1591/ oraz art. 13 ust.1,art.34 ust.1 pkt.3,art.67 ust.1 i 3, art.68ust.1 pkt.7 i ust.2, art.70 ust.2 i 4 ustawy z (…)

  przeczytaj całość »

 7. 8 lipca 2008 11:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVII/158/2004 W sprawie: zmiany uchwały nr XIV/140/2003 Rady Miasta Zakopane z dnia 19 grudnia 2003r.

  UCHWAŁA nr XVII/158/2004 W sprawie: zmiany uchwały nr XIV/140/2003 Rady Miasta Zakopane z dnia 19 grudnia 2003r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 – z późniejszymizmianami) i art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawogeologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994r. Nr 27 poz. (…)

  przeczytaj całość »

 8. 8 lipca 2008 11:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVII/159/2004 W sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego

  UCHWAŁA nr XVII/159/2004 W sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osamorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymizmianami) oraz art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 rokuo ochronie przyrody ( Dz. U. z 2001 Nr 99 poz.1079 z (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie