Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2018 14:03 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Burmistrz Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem.

Wpłynęły 4 oferty, 3 spełniają wymogi formalne.

Wybrano kandydaturę Włodzimierza Słomczyńskiego.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4.Wykształcenie wyższe;

5.Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z póź. zm.);

6.Staż pracy: przynajmniej 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;

7.Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, postępowania administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych;

8.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 • 1.Umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 • 2.Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • 3.Umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych oraz decyzji administracyjnych;
 • 4.Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • 5.Bardzo dobra organizacja czasu pracy.
 • 6.Dyspozycyjność.

Zakres zadań na stanowisku objętym naborem

Do zadań Dyrektora MOPS należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i innych wynikających z przepisów prawa;
 2. Zarządzanie MOPS i reprezentowanie go na zewnątrz;
 3. Ustalanie organizacji i zasad funkcjonowania MOPS;
 4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, podejmowanie wszelkich decyzji w zakresie polityki kadrowej MOPS;
 5. Dbanie o należyte załatwianie spraw klientów oraz o efektywność i dyscyplinę pracy;
 6. Zapewnianie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa, terminowości załatwiania spraw;
 7. Współpraca z kierownictwem organów administracji rządowej i samorządowej, a także z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną;
 8. Ustalanie potrzeb mieszkańców miasta Zakopane w zakresie pomocy społecznej, w tym dokonywanie rozpoznania, analiz i diagnozy sytuacji socjalnej ludności oraz możliwości w zaspakajaniu jej potrzeb;
 9. Nadzór nad całokształtem gospodarki MOPS, zwłaszcza gospodarką finansowo - materiałową, funduszem płac oraz sprawozdawczością;
 10. Prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej MOPS;
 11. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji MOPS w formie zarządzeń;
 12. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 13. Wprowadzenie i stosowanie kontroli zarządczej;
 14. Realizacja przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych w MOPS;
 15. Występowanie do Burmistrza Miasta w sprawach organizacyjnych i zasad działania MOPS;
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 2. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane;
 • 3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Kopia dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w tym posiadaną specjalizację,

Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1311).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r., poz.902 z póź. zm.), która wymaga własnoręcznego podpisu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 roku poz. 922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zakopane. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu np. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.


Termin składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane -dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z dopiskiem „Nabór na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem” w terminie do dnia27 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te , które wpłyną do Urzędu po dniu 27 marca 2018 r. nie będą rozpatrywanie

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie