Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 sierpnia 2019 13:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

o podjęciu uchwały ws. zmiany planu PARDAŁÓWKA – ANTAŁÓWKA w Zakopanem.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o podjęciu uchwały Nr IX/110/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PARDAŁÓWKA – ANTAŁÓWKA w Zakopanem.

Z treścią ww. dokumentu, prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cyt. ustawy, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 cyt. ustawy – można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zakopane (ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu (www.zakopane.pl).

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie