Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 września 2016 11:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 191/2016

Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 21.09.2016 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) Burmistrz Miasta – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w dzierżawę:

1) część nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 231/13 obręb 8, położoną w Zakopanem, ul. Kościeliska 7 o powierzchni użytkowej 17,69 m2 ,

2) część nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 231/12, 231/13 obręb 8, położoną w Zakopanem, ul. Kościeliska 7 o powierzchni użytkowej 15,68 m2 ,

3) część nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 231/12, 231/13 obręb 8, położoną w Zakopanem, ul. Kościeliska 7 o powierzchni użytkowej 15,68 m2

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Treść zarządzenia wraz z załącznikiem znajduje się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie