Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 listopada 2016 14:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZARZĄDZENIE NR 12/2016

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 257, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) i § 8, ust. 1 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XVI/265/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

  • 1.Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2016 o kwotę – 5 913,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  • 2.Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2016 o kwotę – 5 913,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
  • 3.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian do budżetu, planowane dochody Miasta Zakopane wynosić będą kwotę –111 807 462,90 zł, a planowane wydatki Miasta Zakopane kwotę – 122 458 262,90 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Treść zarządzenia wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie