Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2019 10:30 | wersja 18 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Ochrony Środowiska

Pokoje

18, 20, 210, 211, 212, 213, 214

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy

 • Alicja Olkuska - p.o. naczelnika, decyzje środowiskowe, ochrona zwierząt, współpraca z ToNZ i służbami weterynaryjnymi, pok. 211, tel. 18 20 20 413
 • Małgorzata Graca - decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji, pok. 214
  tel. 18 20 20 411
 • Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, decyzje środowiskowe, opracowanie programów ochrony środowiska, administracja w zakresie łowiectwa, pok. 214
  tel. 18 20 20 411
 • Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, utrzymanie zieleni komunalnej, pomniki przyrody, pok 224
  tel. 18 20 20 412
 • Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa, ochrona wód, ochrona powietrza, pok. 211
  tel. 18 20 20 413
 • Artur Rafacz - gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pok. 223
  tel. 18 20 20 474
 • Ewa Stachowska - gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych,
  pok. 213
  tel. 18 20 20 424
 • Ines Menendez Kwiatkowska - dotacje na wymianę źródła ciepła, tel. 18 20 20 497, pok. 213, e-mail
 • Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, sprawy związane z zakładaniem i nadzorem nad cmentarzami, dofinansowaniem odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest,
  pok. 223
  tel. 18 20 20 474
 • Ekodoradca - Krzysztof Topór Huciański, tel. 18 20 20 497, pok. 212, e-mail: ekodoradca@zakopane.eu
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
 1. Ochrony środowiska,
 2. Prawa łowieckiego,
 3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. Ustawy o odpadach,
 5. Prawa wodnego,
 6. Ochrony zwierząt, roślin gruntów rolnych i leśnych,
 7. Aktów prawa miejscowego odnoszących się do w.w pkt.
 8. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 9. Analizowanie działalności spółek TESKO i SEWiK pod kątem realizacji zapisów strategii i zawartych umów oraz uzyskiwania efektu ekologicznego.
 10. Nadzorowanie czystości potoków w strefie śródmiejskiej (Foluszowy, Czarny, Młyniska, Bystra, Cicha Woda),
 11. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 12. Współpraca z koordynatorem klubu CZYSTY BIZNES
 13. Opracowywanie analiz dotyczących programu gospodarki wodami powierzchniowymi
 14. Nadzór techniczny i właścicielski Potoku Foluszowy,
 15. Utrzymywanie terenów zieleni miejskiej
 16. Edukacja w zakresie ochrony środowiska,
 17. Realizacja obowiązków Burmistrza wynikających z ustaw: o ochronie przyrody oraz o lasach
 18. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne
 19. Z zakresu rolnictwa:
  • koordynacja spraw rolnictwa hodowli zwierząt i upraw roślin
  • współdziałanie ze służbami rolnymi i GUSem (Spis rolny)
  • sprawy dróg rolniczych

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie