Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2008 11:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

UCHWALA nr XLIII/437/2002 W sprawie: ustanowienia Dni Zakopanego

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220/ - RADA MIASTA ZAKOPANE p o s t a n aw i a, co następuje:


§ 1

W celu upamiętnienia Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1997 - ustanawia się Dni Zakopanego.
Dni Zakopanego obchodzone będą corocznie w najbliższy weekend przypadający w okolicach 6 czerwca. .
W trakcie Dni Zakopanego organizowane będą imprezy artystyczne i inne promujące Zakopane.

§2

Organizację Dni Zakopanego powierza się Z.B. "Biuro Promocji Zakopanego i Podtatrza".

§3

Wykonanie niniejszej uchwały zleca się Zarządowi Miasta Zakopane.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeniowych Miasta Zakopane.


/-/
Przewodniczący Rady Miasta
Michał Gąsienica Szostak

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie