Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2008 11:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

UCHWAŁA nr IV/28/2002 W sprawie: Uchwała budżetowa na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 124, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada1998 r o finansach publicznych, oraz art.109, art. 124 ust. 1, 2 i 3,art. 128 ust.2, art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999r Dz. U. Nr 38,poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 rNr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 z 2001 r Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 1, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685,Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824) RADA MIASTAZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2003 r w wysokości - 54.067.605 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2003 r w wysokości - 51.896.385 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.171.220 zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 1.148.780 zł oraz rozchody budżetu w kwocie - 3.320.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak zał. Nr 4
b) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak zał. Nr 5

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zał. Nr 6

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości - 10.590.280 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
a) dla instytucji kultury na łączną kwotę 803.500 zł, zgodnie z zał. Nr 8
b) dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 1.032.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na łączną kwotę 825.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
d) Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych miasta Zakopane w kwocie - 145.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 400.000 zł.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z zał. Nr 12

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z zał. Nr 13

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z zał. Nr 14

§ 10

Przyjmuje się prognozę kwoty długu miasta Zakopane, zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:
1. zaciągania zaplanowanej w przychodach budżetu pożyczki w NFOŚ i GW Warszawa w kwocie 298.780 zł, której obciążenia nie przekraczają prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w zał. Nr 15
2. spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat pożyczek do kwoty 3.320.000 zł określonych w załączniku nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wartości - 6.000.000 zł.
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe
6. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie