Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2006 do września

 1. 3 września 2008 12:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIII/436/2006 W sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Zakopane.

  UCHWAŁA nr XLIII/436/2006 W sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Zakopane.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 09:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA XLIII/427/2006 W sprawie: uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

  UCHWAŁA XLIII/427/2006 W sprawie: uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

  Na podstawie art. 17 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 41ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 09:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIII/428/2006 W sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXXVI/423/98 z dnia 2 czerwca 1998 r.

  UCHWAŁA nr XLIII/428/2006 W sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXXVI/423/98 z dnia 2 czerwca 1998 r.

  Na podstawie art. 18 ust 1 i art.40 ust 1 ustawy z dnia 28 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj z Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.72 ust. 3 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.( tj Dz. U. z (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 09:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIII/429/2006 w sprawie: podwyższenia stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania / trwałego zarządu / nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane

  UCHWAŁA nr XLIII/429/2006 w sprawie: podwyższenia stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania / trwałego zarządu / nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) oraz art.86, art.210 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 lipca 2008 09:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIII/431/2006w sprawie: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zakopane”.

  UCHWAŁA nr XLIII/431/2006w sprawie: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zakopane”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 lipca 2008 09:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIII/433/2006 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do „TESKO” Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o.

  UCHWAŁA nr XLIII/433/2006 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do „TESKO” Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje:


  (…)

  przeczytaj całość »

 7. 8 lipca 2008 09:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIII/434/2006 w sprawie : wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do Spółki „ TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. siedzibą w Zakopanem.

  UCHWAŁA nr XLIII/434/2006 w sprawie : wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do Spółki „ TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. siedzibą w Zakopanem.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591,z późn. zmianami oraz art. 13 ust 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o (…)

  przeczytaj całość »

 8. 8 lipca 2008 09:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Uchwała

  CHWAŁA nr XLIII/435/2006 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok 2006.

  CHWAŁA nr XLIII/435/2006 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok 2006.

  Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:


  (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie