Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 lipca 2017 12:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zarządzenie nr 7/2014

Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 08.01.2014 r. w sprawie: aktualizacji gminnej ewidencji zabytków Miasta Zakopane

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się gminną ewidencję zabytków Miasta Zakopane, która prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych.

§ 2

Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Miasta Zakopane stanowi załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenie zleca się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Zakopane nr 23/2011 z dnia 14.02.2011 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie