Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2018 15:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZARZĄDZENIE NR 40/2018

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) i art 35 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia następujące nieruchomości:

- pomieszczenia w budynku położonym na działce ewidencyjnej nr 106 obręb 12 w Zakopanem przy ulicy Chałubińskiego;

§2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez okres 21 dni.

§3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie wraz z załącznikiem znajduje się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie