Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lutego 2018 08:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZARZĄDZENIE NR 33/2018

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 07 luty 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXXIII/505/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów, Burmistrz Miasta Zakopane zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję stypendialną w celu dokonania weryfikacji złożonych wniosków oraz ustalenia projektu listy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium Burmistrza Miasta Zakopane za I półrocze roku szkolnego 2017/2018, w następującym składzie:

1.Aneta Zwijacz - Kozica – przewodnicząca

2.Katarzyna Karp - członek

3.Magdalena Bryniczka - członek

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie