Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 stycznia 2012 13:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 285/2011

ZARZĄDZENIE NR 285/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zamiany Zarządzenia nr 277/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20.12.2011r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.7 ust.1pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr.142,poz.1591), art.7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123) oraz Uchwały nr XV/162/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 20 września 2007r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ustalam co następuje:

§1
W Zarządzeniu nr 277/2011 Burmistrza Miasta Zakopane w z dnia 20 grudnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:
§1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Ustalam następujące nagrody dla:
1. p. Danuty Sztencel prezesa Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza za zorganizowanie na światowym poziomie III edycji Festiwalu Muzyka na Szczytach. Zakopane 2011”, w wysokości 2.000 zł.
2. p. Michała Pietrzaka za organizację imprez kulturalnych w Dworcu Tatrzańskim i przywrócenie tego miejsca zakopiańskiej kulturze, w wysokości 1.000 zł.
3. p. Anny Sztaudynger Kaliszewicz za organizację działalności kulturalnej w roku 2011 poprzez udostępnianie i oprowadzanie po izbie pamięci wybitnego literata Jana Sztaudyngera, w wysokości 2.000 zł.
4. p. Marka Stopki – Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem za współorganizację opieki nad zabytkową Nekropolią Zakopiańską tj. Starym Cmentarzem na Pęksowym Brzyzku, w wysokości 2.000 zł.
5. dla pani Marii Mateja Torbiarz za współorganizację VI Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was” Zakopane 2011, w wysokości 2.000 zł.

Łączna wysokość nagród wynosi: 9.000 zł brutto (dziewięć tysięcy złotych).
Nagrody zostaną wręczone w dniu 20 grudnia 2011 roku osobiście przez Burmistrza Miasta Zakopane lub przez wydelegowanego pracownika lub przelane na konto bankowe.”

§ 2
Wykonanie zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie