Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 grudnia 2011 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 275/2011

ZARZĄDZENIE NR 275/2011 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 13 GRUDNIA 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu w formie licytacji w celu wyłonienia dzierżawców gruntów stanowiących pas drogowy następujących ulic z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów ul. Kasprusie i ul. Sienkiewicza (górna) od ul. Sienkiewicza nr 26 do ul. Witkiewicza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ - Burmistrz Miasta Zakopane – zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu w formie licytacji w celu wyłonienia dzierżawców gruntów stanowiących pas drogowy w/w ulic z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów w następującym składzie osobowym:


Przewodniczący Komisji : Robert Chowaniec

Członek Komisji: Zofia Horoszko

Członek Komisji: Maria Szczupalska

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Drogownictwa i Transportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie