Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 grudnia 2011 09:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 271/2011

ZARZĄDZENIE NR 271/2011 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 12.12.2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 nr 142 poz 1591ze zm. / i art 35 ust. 1 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze zm./ Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości:

- część działki ewid. nr 263/17 obr. 8 położoną w Zakopanem przy ul. Kościelnej;

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie