Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 grudnia 2008 03:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 269/2008

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 29.12.2008 r

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy .

Na podstawie art 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 nr 142 poz 1591ze zm. / i art 35 ust 1 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U z 2004 r nr 261 poz 2603 ze zm. / Burmistrz Miasta zarządza co następuje :

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy :
- cześć działki ewid nr 680/3 obr 5 o pow. 18 m 2 przy ulicy Kościuszki w Zakopanem.

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia ,podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie