Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 grudnia 2008 02:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 268/2008

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 grudnia 2008 r

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy .

Na podstawie art 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 nr 142 poz 1591ze zm. / i art 35 ust 1 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U z 2004 r nr 261 poz 2603 ze zm. / Burmistrz Miasta zarządza co następuje :

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :
-działki ewid nr 675/4 obr 5 i 675/5 obr 5 położone w Zakopanem przy ulicy Krupówki .

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia ,podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie