Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 grudnia 2008 01:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 256/2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 256/2008
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w budynku przy Al. 3 Maja 5 w Zakopanem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) - Burmistrz Miasta – zarządza, co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego położonego w budynku przy Al. 3 Maja 5 w Zakopanem w następującym składzie osobowym:
1. Michał Halaczek – Przewodniczący Komisji
2. Aleksandra Essen – Członek Komisji
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie