Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lipca 2018 14:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 20/2011

Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 9 lutego 2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art.4 ust 3 i ust 4ustawy z dnia26 października1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.Uz2007 nr70 poz 473 z późn. zm) zarządzam co następuje:

§1

Powołuje się członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem zwaną dalej „Komisją”

§2

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

Maria Hajdukiewicz- Witkowska- Przewodnicząca

Krystyna Stoch- Sekretarz

Tomasz Zieliński – Członek

Krzysztof Raźny – Członek

Wiesław Jędrusik – Członek

Władysław Przybylski – Członek

Janina Długopolska- Członek

§3

Nadzór nad funkcjonowaniem Komisji pełni Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§4

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Zakopane nr 3/2010 z dnia 6 stycznia 2010 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§5

Wykonanie Zarządzenia zleca się Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Zakopane ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2011.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie