Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2017 11:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZARZĄDZENIE NR 195/2017

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku wielomieszkaniowym przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy tej nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U z 2016 poz. 446 z póżn. zm/ oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póżn. zm) zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznacza się do zbycia nieruchomość lokalową położoną w budynku wielomieszkaniowym wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej - na rzecz najemcy tej nieruchomości, szczegółowy opis nieruchomości lokalowej znajduje się w załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane przez okres 21 dni oraz podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Treść zarządzenia wraz z załącznikiem znajduje się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie