Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 grudnia 2014 11:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 267/2014

Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru dokumentacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)- Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1.Powołuje się Komisję dokonującą odbioru dokumentacji mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zakopane umożliwiającej prawidłowe sprawowanie czynności zarządzania zasobem, w następującym składzie:

1)Michał Halaczek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Przewodniczący Komisji,

2)Stanisława Chowaniec – Naczelnik Wydziału podatków i opłat,

3)Alicja Archacka – Z-ca Naczelnika Wydziału podatków i opłat

4)Marcin Jakubowski – Inspektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej,

5)Grzegorz Drewniak – archiwista zakładowy.

2.W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 1 wchodzą m.in.:

1)indywidualne kartoteki finansowe dla każdego budynku i lokalu,

2)ewidencja księgowa przychodów i kosztów dla każdego budynku,

3)teczki budynku i lokali,

4)dokumentacja dotycząca windykacji zadłużeń,

5)dokumentacja dotycząca eksmisji,

6)dokumentacja dotycząca wszelkich rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których ZLECENIODAWCA posiada udział.

3.Przejęcie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie