Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 marca 2016 14:46 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Ochrony Środowiska

Pokoje

210, 211, 212, 213, 214

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy

 • Andrzej Fryźlewicz - naczelnik, pok. 210
  tel. 18 20 20 410
 • Adam Szczupalski - decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji, pok. 211
  tel. 18 20 20 411
 • Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, decyzje środowiskowe, pok. 211
  tel. 18 20 20 411
 • Ewa Stasik - utrzymanie terenów zieleni miejskiej, ochrona przyrody, gospodarka rolno-nasienna, pok 212
  tel. 18 20 20 412
 • Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, pok 212
  tel. 18 20 20 412
 • Justyna Sekuła - ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, energetyka, pok. 213
  tel. 18 20 20 413
 • Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa, ochrona wód, ochrona powietrza, pok. 213
  tel. 18 20 20 413
 • Wojciech Urbaś - ochrona wód, wody płynące, zmiany stanu wody na gruncie, pok. 214
  tel. 18 20 20 424
 • Alicja Olkuska - decyzje środowiskowe, ochrona zwierząt, pok. 214
  tel. 18 20 20 424
 • Ewa Stachowska - gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych, pok. 20
  tel 18 20 20 474
 • Artur Rafacz - gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pok. 20
  tel 18 20 20 474
 • Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, sprawy związane z zakładaniem i nadzorem nad cmentarzami, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, pok. 20
  tel 18 20 20 474

Realizuje w szczególności

 1. Ochrony środowiska,
 2. Prawa łowieckiego,
 3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. Ustawy o odpadach,
 5. Prawa wodnego,
 6. Ochrony zwierząt, roślin gruntów rolnych i leśnych,
 7. Aktów prawa miejscowego odnoszących się do w.w pkt.
 8. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 9. Analizowanie działalności spółek TESKO i SEWiK pod kątem realizacji zapisów strategii i zawartych umów oraz uzyskiwania efektu ekologicznego.
 10. Nadzorowanie czystości potoków w strefie śródmiejskiej (Foluszowy, Czarny, Młyniska, Bystra, Cicha Woda),
 11. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 12. Współpraca z koordynatorem klubu CZYSTY BIZNES
 13. Opracowywanie analiz dotyczących programu gospodarki wodami powierzchniowymi
 14. Nadzór techniczny i właścicielski Potoku Foluszowy,
 15. Utrzymywanie terenów zieleni miejskiej
 16. Edukacja w zakresie ochrony środowiska,
 17. Realizacja obowiązków Burmistrza wynikających z ustaw: o ochronie przyrody oraz o lasach
 18. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne
 19. Z zakresu rolnictwa:
  • koordynacja spraw rolnictwa hodowli zwierząt i upraw roślin
  • współdziałanie ze służbami rolnymi i GUSem (Spis rolny)
  • sprawy dróg rolniczych

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie