Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

13 maja 2019 16:12 | wersja 15 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Pokoje:

227, 228, 229

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu
 • Maciej Moskwa - zastępca naczelnika, regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, tel. 18 20 20 476, pok. 225
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226
 • Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, tel. 18 20 20 427, pok. 228
 • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229
 • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna, tel. 18 20 20 429, pok. 229
 • Jan Malacina – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, użyczenia terenu, służebność gruntowa, przesyłu, wejścia w teren, tel. 18 20 20 427, pok. 228
 • Kinga Handzel - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226
 • Jacek Dominiak - prowadzenie ewidencji dróg, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228, e-mail
 • Dagmara Szaflarska - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228
 • Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, tel. 18 20 20 429, pok. 229
 • Waldemar Jucha - konserwator, tel. 18 20 20 427, pok. 229
 • Renata Filas, tel. 18 20 20 427, pok. 228

Realizuje w szczególności:

 1. wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
 2. gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,
 3. załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
 4. przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń,
 5. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
 6. ustalanie numerów porządkowych nieruchomości,
 7. sprawy nadawania nazw ulicom, placom, skwerom,
 8. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
 9. przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów,
 10. wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
 11. regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne,
 12. wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości odszkodowań i opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości z związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 13. zawieranie umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

 

19 kwietnia 2012 11:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Pokoje:

227, 228, 229, 200, 201, 202, 203, 204, 205

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:
 • Halina Dyka - naczelnik, pok. 227, Tel. 18 20 20 426
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, pok. 205, Tel. 18 20 20 402
 • Grażyna Krueger - sprzedaż i dzierżawy nieruchomości gminnych,  nabywanie nieruchomości na  rzecz gminy  pok. 228, Tel. 18 20 20 427
 • Henryk Maryniarczyk - podziały, rozgraniczenia nieruchomości, numeracja nieruchomości, zaświadczenia o ustroju rolnym, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Maciej Moskwa - zwroty nieruchomości,regulacja stanu prawnego dróg, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Tomasz Filar - sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, pok. 228, Tel.  18 20  20 427 
 • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 403, pok. 203
 • Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203
 • Buczyński Piotr - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 442, pok. 203
 • Gąsienica-Kleryk Sylwia - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 441, pok. 203
 • Krzysik Edward - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 442, pok. 203
 • Staszel Małgorzata - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 441, pok. 200
Realizuje w szczególności:

1) zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,
2) gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,
3) załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
4) przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń
5) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,
6) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
7) oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi ,
8) sprawy nadawania nazw ulicom,
9) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób
fizycznych
10) przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz jednostek komunalnych oraz
spółdzielni
11) wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
12) regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne.
13) sprawy związane z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
14) sprawy związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru tych spraw,
15) uzgadnianie, wydawanie i wygaszanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,
16) wydawanie postanowień o podziale działek
17) wydawanie opinii o działkach na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego
18) wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości odszkodowań i opłat z tytułu zmiany
wartości nieruchomości z związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie