Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2012 11:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Pokoje:

227, 228, 229, 200, 201, 202, 203, 204, 205

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:
 • Halina Dyka - naczelnik, pok. 227, Tel. 18 20 20 426
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, pok. 205, Tel. 18 20 20 402
 • Grażyna Krueger - sprzedaż i dzierżawy nieruchomości gminnych,  nabywanie nieruchomości na  rzecz gminy  pok. 228, Tel. 18 20 20 427
 • Henryk Maryniarczyk - podziały, rozgraniczenia nieruchomości, numeracja nieruchomości, zaświadczenia o ustroju rolnym, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Maciej Moskwa - zwroty nieruchomości,regulacja stanu prawnego dróg, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
 • Tomasz Filar - sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, pok. 228, Tel.  18 20  20 427 
 • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 403, pok. 203
 • Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203
 • Buczyński Piotr - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 442, pok. 203
 • Gąsienica-Kleryk Sylwia - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 441, pok. 203
 • Krzysik Edward - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 442, pok. 203
 • Staszel Małgorzata - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 441, pok. 200
Realizuje w szczególności:

1) zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,
2) gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,
3) załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
4) przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń
5) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,
6) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
7) oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi ,
8) sprawy nadawania nazw ulicom,
9) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób
fizycznych
10) przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz jednostek komunalnych oraz
spółdzielni
11) wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
12) regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne.
13) sprawy związane z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
14) sprawy związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru tych spraw,
15) uzgadnianie, wydawanie i wygaszanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,
16) wydawanie postanowień o podziale działek
17) wydawanie opinii o działkach na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego
18) wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości odszkodowań i opłat z tytułu zmiany
wartości nieruchomości z związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie