Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2008 11:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

UCHWAŁA nr XV/147/2003 W sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3, art. 13b ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art.13f, art 40 d ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogachpublicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 z późn.zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz.U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) RADA MIASTAZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się w Mieście Zakopane strefę płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Zakopane zwaną dalej "strefą płatnego parkowania niestrzeżonego" w obrębie wyznaczonych oznakowaniem pionowym i poziomym parkingów tj.

Al. 3-go maja koło banku PKO BP,
Droga na Bystre,
Gimnazjalnej,
Kasprusie,
Karłowicza,
Kościuszki obok UM,
Kościuszki wraz z ul. Zaruskiego, /od Al.3-go Maja do ul.Krupówki/
Piłsudskiego - obok Hyrnego, /od ul.Tetmajera do ul.Makuszyńskiego/
Piłsudskiego obok ul Staszica, /od ul.Staszica do dw.Daglezja /
Plac Niepodległości,
Sienkiewicza,
Staszica,
Stolarczyka,
Tetmajera,
Witkiewicza,
Zborowskiego.

2. Plan strefy o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 23.00.
2. Opłaty nie są pobierane w niedziele i święta oraz inne dni ustawowo uznane za wolne od pracy.
3. Miejsca do parkowania w strefie płatnego parkowania są niestrzeżone.
4. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego uiszcza się w formie pieniężnej u upoważnionego przedstawiciela zarządcy drogi, odrębnie dla każdego parkingu.
5. Ustala się opłaty w wysokości:

1) opłaty jednorazowe
a) za pół godziny parkowania - 0,50 zł
b) za pierwszą godzinę - 2,50 zł
c) za drugą godzinę - 3,00 zł
d) za trzecią godzinę - 3,50 zł
e) za czwartą godzinę i kolejne godziny - 2,50 zł


§ 3

1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie w strefie dla:
1) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Zakopane na podstawie identyfikatorów,
2) osób niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji,
3) rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych do lat 16, przewożących osobę niepełnosprawną,
4) inwalidów wojennych,
5) pogotowia oświetleniowego działającego na zlecenie zarządcy,
6) służb oczyszczania miasta w trakcie wykonywania usług,
7) instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudność w poruszaniu się podczas czynności statutowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie oznakowanych,
8) pojazdów służb komunalnych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno - kanalizacyjne) podczas usuwania skutków awarii.
9) pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje jeden samochód.

§ 4

1. Pobór opłaty parkingowej dokonują osoby upoważnione przez zarządcę drogi.

§ 5

1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w wysokości 50 zł.
2. Sposób pobierania opłaty dodatkowej, kontroli poboru opłaty określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Nieuiszczona opłata dodatkowa podlega egzekucji administracyjnej.
4. Uiszczenie opłaty dodatkowej nie upoważnia do parkowania w strefie

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie