Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

10 stycznia 2018 10:15 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Najnowsza wersja

Strategia rozwoju miasta

Pliki do pobrania

 

25 stycznia 2012 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Strategia rozwoju miasta 2004-2013

Szanowni Państwo,


Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, iż Urząd Miasta Zakopane przystępuje do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Zakopane na lata 2004-2013 i opracowania nowej strategii sięgającej w perspektywie do 2020 roku. Prace podjęte zostały m.in. aby dostosować obowiązującą Strategię Rozwoju Miasta do zmieniających się obiektywnych warunków otoczenia, a także skoordynować ją z projektami nowych strategii rozwoju powstających obecnie na poziomie województwa i powiatu.


Intencją jest możliwie szerokie i rzeczywiste zaangażowanie w prace koncepcyjne nad aktualizowaną strategią różnorodnych środowisk zainteresowanych kierunkami rozwoju Zakopanego. Stąd ważną częścią prac i źródłem wytycznych programowych do nowej Strategii są konsultacje społeczne aby wypracować możliwie uzgodniony i spójny pogląd na przyszłość Zakopanego.Janusz Majcher


Burmistrz Miasta Zakopane

  I spotkanie konsultacyjne 15 września 2010 roku

  materiały ze spotkania znajdują się w załączniku na dole strony

  STRATEGIA  ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ZAKOPANE  NA LATA 2004-2013

Załącznik do Uchwały Nr XXII/209/2004
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 lipca 2004 r.
Zakopane, lipiec 2004 r. 

Podstawa i zawartość opracowania

Opracowanie jest raportem z procesu weryfikacji Strategii Rozwoju Miasta Zakopanego, opracowanej w 2000 r. i przyjętej do realizacji przez Radę Miasta Zakopane uchwałą nr XXI/204/2000 z dnia 5 lipca 2000 r.
Proces weryfikacji miał miejsce w okresie marzec - czerwiec 2004 r. w Zakopanem.
Moderatorem warsztatów był Krzysztof Kwatera, właściciel firmy LM Consulting Krzysztof Kwatera.
Opracowanie zawiera opis przebiegu procesu weryfikacji strategii i wyniki tego procesu czyli:

 1. sukcesy i porażki - ujętą w punktach skondensowaną ocenę realizacji dotychczasowej strategii,
 2. misję miasta,
 3. wizję miasta do 2013 r,
 4. analizę SWOT,
 5. cele strategiczne i ich związek z obszarami zrównoważonego rozwoju,
 6. listę zadań priorytetowych w kolejności ich ważności,
 7. wskaźniki dla celów strategicznych i celów operacyjnych oraz źródła danych,
 8. plany zadań dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych,
 9. zasady monitorowania strategii.

Strategia ta jest strategią zrównoważonego rozwoju opracowaną na lata 2004-2013. Wybór okresu programowania związany jest z okresem programowania w Unii Europejskiej. Zgodnie z jedną
z podstawowych zasad strategii zrównoważonego rozwoju, w trakcie weryfikacji zadbano o jak największy udział przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw oraz przedstawicieli mieszkańców miasta Zakopane w tym procesie.

Przebieg procesu weryfikacji strategii

Proces weryfikacji strategii rozpoczęto od przygotowania dwóch materiałów informacyjnych:

a) o stanie realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta Zakopane, opracowanej w 2000 r. i przyjętej do realizacji przez Radę Miasta Zakopane uchwałą nr XXI/204/2000 z dnia 5 lipca 2000 r.,

b) o sytuacji miasta Zakopane w świetle danych statystycznych.

Pierwszy z materiałów został przygotowany przez Andrzeja Gąsienicę-Laskowego, a drugi przez Martę Krzan.
Bezpośredni proces weryfikacji rozpoczął się podczas I warsztatów w dniach 25-26 marca 2004 r. w Urzędzie Miasta Zakopane. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób w części plenarnej i blisko 60 osób w pracach grupowych. Uczestnicy reprezentowali Radę, Burmistrza Miasta Zakopane, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Zakopane, w tym szczególnie instytucje kultury i instytucje oświatowe, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa komunalne i inne przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta oraz organizacje pozarządowe.
Podczas I warsztatów po wprowadzeniu Piotra Bąka - Burmistrza Miasta Zakopane i wyjaśnieniu zasad realizacji strategii przez moderatora - Krzysztofa Kwaterę, przedstawiono w/w materiały informacyjne o stanie realizacji dotychczasowej strategii rozwoju miasta oraz o sytuacji miasta w świetle danych statystycznych.
Następnie w wyniku dyskusji w sześciu grupach i wspólnego podsumowania wyników obrad poszczególnych grup:

a) określono sukcesy i porażki realizacji dotychczasowej strategii - wyniki zawarto w dalszej części opracowania,

b) postanowiono nie zmieniać dotychczasowego brzmienia określenia misji miasta, ale podczas  II warsztatów (które miały miejsce w dniach 7-8 czerwca 2004 r.) doszło ponownie do dyskusji ogólnej na temat misji miasta, w wyniku czego uległa ona niewielkiej zmianie. Określenie misji w wersji ostatecznej podano w dalszej części opracowania,

c) zweryfikowano analizę SWOT dotychczasowej strategii - wyniki zawarto w dalszej części opracowania,

d) określono pięć celów strategicznych, które w wyniku prac w Zespołach Roboczych nad planami zadań dla poszczególnych celów, rozszerzono do sześciu. Określony podczas I warsztatów jako cel C - "Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, Zakopane miejscem spotkań różnorodnych form kultury", został ostatecznie rozdzielony na dwa: cel C i cel F, których brzmienie, podobnie jak pozostałych celów A, B, D i E podano w dalszej części opracowania; brzmienie celów B, D i E nie uległo zmianie; ostateczne brzmienie celu A zmieniło się jedynie pod względem stylistycznym.
Ponadto podczas I warsztatów w wyniku "burzy mózgów" opracowano listę najważniejszych zadań. Zgłoszono 22 propozycje. Następnie każdy z uczestników spotkania dysponując liczbą 5 głosów dokonywał wyboru najważniejszych jego zdaniem zadań. Listę zadań, które otrzymały w kolejności największą liczbę głosów podano w dalszej części opracowania.

Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy podzielili się na pięć grup, odpowiednio do swoich zainteresowań poszczególnymi, określonymi wówczas, celami strategicznymi. W wyniku pracy tych grup określono składy Zespołów Roboczych do opracowania planów zadań dla poszczególnych celów strategicznych, wybrano przewodniczących Zespołów i określono terminy pierwszych spotkań Zespołów.
Zespoły Robocze pracowały w okresie od kwietnia do maja. Pierwsze spotkania Zespołów Roboczych odbyły się w dniach 5-6 kwietnia 2004. Zespół celu "C" na pierwszym swoim spotkaniu podjął decyzję o podziale tego celu na dwa, o czym wspomniano już wcześniej. Podczas tego spotkania ustalono skład Zespołu dla nowego celu "F", wybrano przewodniczącego i ustalono następny termin spotkania tego Zespołu. W wyniku tej zmiany w dalszej fazie pracowało sześć Zespołów Roboczych.
Kolejne spotkania Zespołów Roboczych odbyły się w dniach 19 i 26 kwietnia oraz 10 maja 2004 r. Zespoły spotykały się dwu- lub trzykrotnie. Ogólnie w pracach Zespołów Roboczych uczestniczyło łącznie ponad 60 osób, od kilku do kilkunastu osób w każdym Zespole. Składy Zespołów ulegały pewnym zmianom podczas kolejnych spotkań.
Zespoły Robocze pracowały pod kierownictwem następujących osób:

 • Cel A - Zofia Kiełpińska (zastępca - Grzegorz Buczulski),
 • Cel B - Władysława Skupień (zastępca - Kazimierz Konarski),
 • Cel C - Maria Mateja,
 • Cel D - Andrzej Jeleń,
 • Cel E - Janina Skupień,
 • Cel F - Andrzej Fryźlewicz.

W wyniku prac Zespołów Roboczych opracowano propozycje planów zadań dla realizacji poszczególnych celów strategicznych, wraz z ich podziałem na cele operacyjne.
Wyniki prac Zespołów Roboczych przedstawiono podczas II warsztatów, które miały miejsce w dniach 7-8 czerwca 2004 r. W warsztatach wzięło udział ponad 40 osób, w liczbie od 5 do 8 przedstawicieli poszczególnych Zespołów Roboczych. W wyniku dyskusji opracowano ostateczne wersje planów zadań, które przedstawiono w dalszej części opracowania.

Podczas II warsztatów najpierw w wyniku prac w Zespołach Roboczych, a następnie w dyskusji na forum ogólnym określono:

a) wizję miasta Zakopane do roku 2013 - ostateczny wynik podano w dalszej części opracowania,

b) wskaĽniki dla poszczególnych celów strategicznych - wyniki podano w dalszej części opracowania.

W wyniku dyskusji na forum ogólnym, określono zasady monitorowania strategii rozwoju i przyporządkowano poszczególne cele strategiczne trzem obszarom zrównoważonego rozwoju. Wyniki tej dyskusji podano w dalszej części opracowania.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2004 - 2013 Ocena realizacji dotychczasowej strategii rozwoju miasta Sukcesy
 1. Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych.
 2. Inwestycje w infrastrukturę sportową - modernizacja skoczni narciarskich, budowa stacji narciarskiej "Szymoszkowa".
 3. Organizacja dużych imprez sportowych i kulturalnych o wymiarze międzynarodowym (np. Puchar Świata w skokach narciarskich).
 4. Poprawa bazy materialnej szkół - budowa sali gimnastycznej przy SP 5, pracownie komputerowe  w każdej szkole.
 5. Rozwój sieci geotermalnej.
 6. Utworzenie miejskiej galerii sztuki.
 7. Poprawa współpracy z TPN.
Porażki
 1. Brak hali wielofunkcyjnej.
 2. Opóźnienie w realizacji miasteczka wodnego.
 3. Opóźnienie w realizacji modernizacji zespołu kolei linowych Kasprowego Wierchu.
 4. Niezadowalająca poprawa dostępności komunikacyjnej do miasta (drogowej i kolejowej).
 5. Brak planu urbanistycznego miasta.
 6. Niezadowalający poziom wykształcenia mieszkańców miasta.
 7. Brak zgody właścicieli na wieloletnie dzierżawy działek na cele publiczne.
Misja Zakopane - tatrzańskie centrum międzynarodowej turystyki,  kultury i sportu, rozwijające się z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wizja miasta Zakopane w 2013 r.
 • Nowoczesne centrum sportu i turystyki,
 • Miasto ludzi dobrze wykształconych, ośrodek akademicki,
 • Centrum kulturalne polskiego i słowackiego Podtatrza,
 • Miasto, w którym minimum 75% mieszkańców jest zadowolonych z dojazdu i komunikacji w mieście,
 • Zakopane laureatem konkursu na najbezpieczniejsze i przyjazne miasto w Polsce,
 • Miasto czyste, przyjemne, o uporządkowanej przestrzeni.
Analiza SWOT Mocne strony:
 1. Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające turystyce i uprawianiu sportów.
 2. Autentyczna i żywa góralska kultura ludowa, współistniejąca z kulturą ogólnonarodową.
 3. Przedsiębiorczość, aktywność i gościnność mieszkańców oraz możliwości organizowania dużych imprez.
 4. Popularność (mit) Zakopane.
 5. Pojemna baza noclegowo-gastronomiczna.
 6. Wody geotermalne i inne ekologiczne źródła energii.
 7. Rozwijająca się współpraca polsko-słowacka.
 8. Dobra infrastruktura techniczna.
Słabe strony:
 1. Słaba zewnętrzna dostępność komunikacyjna do Zakopane i niewłaściwy układ komunikacyjny miasta (drogi zbiorcze, parkingi).
 2. Brak spójnej polityki ośrodków mających wpływ na rozwój miasta i regionu oraz istniejące subiektywne i obiektywne bariery rozwoju miasta.
 3. Sposób kreowania (promocji) wizerunku miasta.
 4. Niesatysfakcjonujący poziom edukacji.
 5. Brak zadowalającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jako alternatywy dla Tatr.
 6. Rozdrobniona struktura własności powodująca chaotyczną urbanizację miasta i utrudniająca realizację strategicznych inwestycji.
 7. Nadmierna ekspansja budownictwa na tereny zielone.
 8. Stosunkowo wysokie koszty rozwoju infrastruktury technicznej wynikające z turystycznej funkcji miasta i rozproszonej zabudowy.
Sprzyjające czynniki zewnętrzne - 'szanse'
 1. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych i przygotowawczych na drodze Kraków-Zakopane.
 2. Fundusze zewnętrzne na realizację inwestycji strategicznych, szczególnie z Unii Europejskiej.
 3. Światowe tendencje do uprawiania czynnego wypoczynku z wykorzystaniem lokalnych atrakcji.
 4. Wejście Polski do Unii Europejskiej.
Niesprzyjające czynniki zewnętrzne - 'zagrożenia'
 1. Kreowanie przez media nieobiektywnego obrazu miasta i mieszkańców.
 2. Atrakcyjność dla Polaków innych ośrodków wypoczynkowych i turystycznych w Polsce i zagranicą.
 3. Zbyt mały procent podatków wpływający do budżetów gmin. System finansowania samorządów nie uwzględniający funkcji turystycznych gmin - dużej liczby stale przebywających w mieście osób z zewnątrz.
Cele strategiczne i ich związek z obszarami zrównoważonego rozwoju:
Lp Cele strategiczne Obszary zrównoważonego rozwoju
     
A Wysoka jakość usług turystycznych i promocji miasta.
Zakopane ośrodkiem sportu i rekreacji, z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na wysokim poziomie
Gospodarka
B Wysoki poziom edukacji Społeczna równość szans
C Zakopane miejscem spotkań różnorodnych form kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego
Społeczna równość szans
D Poprawa dostępności komunikacyjnej Zakopanego
i systemu komunikacji wewnątrz miasta
Gospodarka
E Poprawa bezpieczeństwa publicznego, socjalnego
i ochrony zdrowia
Społeczna równość szans
F Zapewnienie czystego i zrównoważonego środowiska oraz uporządkowanie przestrzeni Ochrona środowiska
Najważniejsze zadania - "koła napędowe":
 1. Budowa hali wielofunkcyjnej.
 2. Rewitalizacja dzielnicy miasta - ul. Orkana, Plac Niepodległości - europejskie centrum młodzieży.
 3. Budowa Parku Wodnego.
 4. Dokończenie modernizacji zespołu kolei linowych Kasprowego Wierchu
 5. Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Organizacja Ośrodka Zamiejscowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Realizacja systemu informacji wizualnej miasta, Podhala i Euroregionu Tatry.
 8. Budowa zakopiańskiej sieci teleinformatycznej.
 9. Budowa sal gimnastycznych (gimnazjum nr 1 i 2).
Monitorowanie
 1. Nadzór na realizacją strategii - burmistrz; termin: na bieżąco.
 2. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta - zgłoszenie wniosku: burmistrz; termin: lipiec 2004.
 3. Inicjatywa powołania Forum dla Zrównoważonego Rozwoju Miasta Zakopane: przygotowanie propozycji deklaracji i programu działania - burmistrz,  termin: po uchwaleniu strategii przez Radę Miasta.
 4. Organizacja otwartego spotkania dla mieszkańców nt. stanu realizacji strategii: raz do roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji strategii: raz do roku. 
Plany zadań

Na stronach 10-40 przedstawiono plany zadań dla poszczególnych sześciu celów strategicznych. Zadania podzielone są dodatkowo na cele operacyjne - od trzech do pięciu celów operacyjnych w każdym z celów strategicznych. Plan zadań przedstawiono w formie tabeli zawierającej następujące informacje:

a) Działanie do wykonania (Co?),

b) Termin realizacji   (Kiedy?),

c) Odpowiedzialny   (Kto?),

d) Partnerzy   (Z kim?),

e) Koszty (Za ile ?),

f) Źródło finansowania   (Skąd wziąć środki?).

Cel strategiczny nr A:  WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH I PROMOCJI MIASTA. 
ZAKOPANE OŚRODKIEM SPORTU I REKREACJI, Z INFRASTRUKTURˇ SPORTOWO-REKREACYJNˇ NA WYSOKIM POZIOMIE. Cel operacyjny A.1: Budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
A.1.1 Budowa hali wielofunkcyjnej Do 2013 r. burmistrz Zarząd Województwa Małopolskiego, władze powiatowe, prywatni inwestorzy, Min. Ed. Nar. i Sportu 60 mln. zł budżet gminy, budżet państwa, środki unijne, dopłaty Totalizatora Sportowego i in.
A.1.2 Rewitalizacja strefy miasta w rejonie ul. Orkana: a) Plac Niepodległości; b) Stadion sportowy; c) Park Miejski (korty tenisowe). d) Utworzenie Europejskiego Centrum Młodzieży (Towarzystwo Gimnastyczne Sokół) Do 2013 r. Plac Niepodległości: 2008 r. Stadion: 2006 r. Park Miejski: 2009 r. burmistrz powiat, Zarząd Województwa Małopolskiego, Min. Ed. Nar. i Sportu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół a) 1 mln zł b) 4 mln zł c) 1 mln zł d) 3 mln zł budżet gminy, budżet państwa, środki unijne, dopłaty Totalizatora Sportowego i in.
A.1.3 Budowa toru do jazdy szybkiej na lodzie 
i sztucznie mrożonego lodowiska
2005 r. COS Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, miasto, powiat, Min. Ed. Nar. i Sportu, TPN 8 mln zł Min. Ed. Nar. i Sportu, Polska Konfederacja Sportu, COS, Totalizator Sportowy
A.1.4 Dokończenie budowy Parku Wodnego Grudzień 2005 Polskie Tatry S.A. -------------------- 42 mln zł Środki unijne (5 mln Euro), kredyt (pozostałe)
A.1.5 Modernizacja i homologacja tras narciarskich: a) biegowe; b) alpejskie. Proces ciągły do 2011 r. burmistrz Prywatni inwestorzy i właściciele, COS, TPN, PKL a)          500 tys. zł (dzierżawa) 
+ ok. 2 mln zł b)          2 mln zł
budżet gminy, budżet państwa, partnerzy prywatni, środki unijne
A.1.6 Oznakowanie i budowa infrastruktury dla istniejących tras rowerowych Proces ciągły 
do 2007 r.
burmistrz powiat, ościenne gminy, PTTK, Zarząd Województwa Małopolskiego, TPN, Polski Związek Kolarski 100 tys. zł budżet gminy i powiatu, gmin ościennych, prywatni sponsorzy, TPN
A.1.7 Modernizacja kolei linowej na Kasprowy Wierch 2006 r. PKL TPN, PTTK 45 mln zł kredyty
Cel operacyjny A.1: Budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej c.d.
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
A.1.8 Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na Gubałówkę 2010 r. burmistrz PKL, prywatni właściciele, powiat, 500 tys. zł 75 % środki unijne, 25% Gmina Zakopane
A.1.9 Przygotowanie projektu ustawy prawa górskiego Od zaraz parlamentarzyści Urząd Gminy, powiat, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa 200 tys. zł środki własne partnerów
A.1.10 Adaptacja dolnej Równi Krupowej do organizacji imprez plenerowych 2006 burmistrz Powiat 1,5 mln zł środki unijne- 75%, budżet gminy - 25%
Cel operacyjny A.2: Wysoka jakość usług oraz rozwój i skuteczna promocja turystyczna
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło Finansowania
           
A.2.1 Powołanie zespołu dla skutecznej realizacji przepisów Ustawy o usługach turystycznych 2006 r. burmistrz + starosta instytucje związane z turystyką i hotelarstwem, instytucje kontroli
i nadzoru
10 tys. zł budżet gminy i powiatu
A.2.2 Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki Ciągłe instytucje edukacyjne burmistrz, starosta 100 tys. zł rocznie środki pomocowe np. EFS, budżet państwa, budżet miasta i powiatu, przedsiębiorstwa związane z turystyką
A.2.3 Wdrażanie programów proekologicznych,
w tym „Czysta Turystyka"
Ciągłe Fundacja Partnerstwo dla Środowiska instytucje i organizacje turystyczne, samorządy 15 tys. zł Phare 2001, firmy prywatne
A.2.4 Opracowanie programu promocji i kreowania wizerunku Zakopane 2005 Biuro Promocji Zakopane Przedsiębiorstwa, Urząd Miasta 200 tys. zł Budżet gminy, przedsiębiorstwa turystyczne, sponsorzy
Cel operacyjny A.3: Organizacja imprez sportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
           
           
A.3.2 Mistrzostwa Świata juniorów ISU w łyżwiarstwie szybkim 2007 r. komitety organizacyjne COS, Min. Ed. Nar. 
i Sportu, Polska Konfederacja Sportu, polskie związki sportowe, ISU
1 mln zł komitet organizacyjny, bilety wstępu, sponsorzy, ISU
A.3.2 Mistrzostwa Świata FIS w narciarstwie klasycznym 2013 r. komitety organizacyjny COS, Min. Ed. Nar. 
i Sportu, Polska Konfederacja Sportu, polskie związki sportowe, FIS
5 mln zł komitet organizacyjny, bilety wstępu, sponsorzy, FIS
A.3.3 Organizacja krajowych imprez w sportach 
zimowych i letnich
Corocznie wg kalendarza imprez burmistrz, i inne komitety organizacyjne różni 160 tys. zł rocznie 
+ koszty innych organizatorów imprez
budżety KO, budżet gminy 
i powiatu
Cel strategiczny nr B: WYSOKI POZIOM EDUKACJI Cel operacyjny B.1: Poprawa jakości pracy szkół w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
B.1.1 Nauczanie języka obcego od klasy 1 szkoły podstawowej i drugiego - od klasy 4 i kontynuacja 
w gimnazjum
od roku szkolnego 2005/2006 kl. I 
i IV pełne wprowadzenie 2007/2008; 2004/05 w I klasie gimnazjum
burmistrz 
(dyrektorzy szkół)
Wydział Oświaty UMZ ok. 25 tys. zł (pierwszy rok języka obcego kl. 2 godz) 25 tys. zł kl. IV dwa języki 150 tys. zł rocznie budżet gminy
B.1.2 Edukacja regionalna w szkołach Od zaraz każdego roku burmistrz 
(dyrektorzy szkół)
TPN, Muzeum Tatrzańskie, Wydział Oświaty UMZ 20 tys. zł rocznie Budżet gminy - 25%, środki pomocowe - 75%
B.1.3 Organizowanie w szkołach dodatkowych zajęć 
(także częściowo odpłatnych) o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym, regionalnym itp.
od zaraz każdego roku burmistrz 
(Wydział Oświaty)
dyrektorzy szkół, stowarzyszenia osób prawnych i fizycznych 150 tys. rocznie Budżet gminy - środki 
z funduszu profilaktyki i środki pomocowe
B.1.4 Wspieranie uczniów zdolnych poprzez samorządowy fundusz stypendialny Od 2004/2005 burmistrz 
(Wydział Oświaty)
dyrektorzy szkół 5 tys. zł rocznie sponsorzy Budżet gminy
B.1.5 Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych od zaraz każdego roku burmistrz 
(dyrektorzy szkół)
Wydział Oświaty UMZ 40 tys. zł rocznie Budżet gminy
B.1.6 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej dla wszystkich podmiotów szkoły Od zaraz każdego roku burmistrz 
(dyrektorzy szkół)
Wydział Oświaty UMZ stowarzyszenia edukacyjne 5 tys. zł rocznie Budżet gminy
B.1.7 Wspieranie oświaty niepublicznej i inicjatyw 
z tym związanych
Od zaraz każdego roku burmistrz 
(Wydział Oświaty)
osoby prawne i fizyczne zajmujące się oświatą niepubliczną 500 tys. zł rocznie (dotacje do niepublicznych szkół) Budżet gminy (100% subwencji na jednego ucznia)
Cel operacyjny B.2: Optymalna edukacja przedszkolna
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
B.2.1 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wychowania przedszkolnego od zaraz burmistrz 
(dyrektorzy przedszkoli)
Wydział Oświaty UMZ instytucje 10 ,tys. zł/rocznie budżet gminy
B.2.2 Optymalizacja sieci przedszkoli publicznych dostosowanych do prognoz demograficznych 2007 burmistrz 
(Wydział Oświaty)
dyrektorzy przedszkoli 40 tys. zł (koszty likwidacji przedszkoli)  budżet gminy
B.2.3 Modernizacja przedszkoli nr 7 i 9 2010 burmistrz 
(Wydział Oświaty)
Zakład Budżetowy Przedszkoli, dyrektorzy przedszkoli 800 tys. zł budżet gminy fundusze Woj. Fundusz OŚ
B.2.4 Doposażenie przedszkoli w meble i pomoce dydaktyczne 2010 burmistrz 
(dyrektorzy Przedszkoli)
Wydział Oświaty UMZ Zakład Budżetowy Przedszkoli 5 tys. zł rocznie budżet gminy
B.2.5 Wspieranie przedszkoli niepublicznych od zaraz burmistrz 
(Wydział Oświaty)
Zakład Budżetowy Przedszkoli, osoby prawne i fizyczne zajmujące się oświatą niepubliczną 500 tys. zł rocznie dla przedszkoli niepublicznych ) budżet gminy - 75% osoby prawne i fizyczne prowadzące przedszkola niepubliczne - 25%
Cel operacyjny B.3: Poprawa bazy materialnej szkół
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
B.3.1 Budowa sal gimnastycznych w Gimnazjum nr 1 
oraz Gimnazjum nr 2
2013 burmistrz 
(Wydział Oświaty)
dyrektorzy szkół 3,2 mln zł budżet gminy 60%, środki Min. Ed. Nar. i Sportu 20%, inne  fundusze pomocowe 20%
B.3.2 Doposażenie szkół w meble i pomoce dydaktyczne oraz stała modernizacja pracowni komputerowych 2008 burmistrz 
(dyrektorzy szkół)
Wydział Oświaty UMZ 50 tys. zł rocznie budżet gminy 90%, środki Min. Ed. Nar. i Sportu 10%
B.3.3 Nadbudowa dachów na istniejących stropodachach , SP 4, SP 9, Gimnazjum nr 1 2013 burmistrz 
(dyrektorzy szkół)
Wydział Oświaty UMZ 2 mln zł budżet gminy 60%, środki ministerstwa 10%, inne, 
Woj. Fundusz OŚ 30%
B.3.4 Modernizacja budynku Gimnazjum nr 3 2010 burmistrz 
(Wydział Oświaty)
Dyrektor Gimnazjum nr 3 1,5 mln zł Budżet gminy 70%, środki Min. Ed. Nar. i Sportu 20%, inne fundusze pomocowe 10%
B.3.5 Konserwacja pokrycia dachów szkół 2013 burmistrz 
(dyrektorzy szkół)
Wydział Oświaty UMZ 200 tys. zł budżet gminy 70% Woj. Fundusz OŚ 30%
B.3.6 Zmiana systemu ogrzewania - modernizacja kotłowni 
SP 2, SP 3, SP 4, SP 7, SP 9
2009 burmistrz 
(Wydział Oświaty)
dyrektorzy szkół Woj. Fundusz OŚ 300 tys. zł budżet gminy 40%,  Woj. Fundusz OŚ, fundusze strukturalne 60%
B.3.7 Dokończenie wymiany stolarki w szkołach 
i systematyczna poprawa estetyki budynków szkolnych
2008 burmistrz 
(Wydział Oświaty)
dyrektorzy szkół 500 tys. zł budżet gminy 40% Woj. Fundusz OŚ 60%
B.3.8 Docieplanie budynków, odnowienie elewacji szkół 2013 burmistrz Woj. Fundusz OŚ, inne fundusze 1 mln zł Woj. Fundusz OŚ
B.3.9 Budowa stadionu sportowego przy SP 3 2013 burmistrz ----------- 1 mln zł budżet gminy, fundusze strukturalne
Cel operacyjny B.4: Stworzenie warunków do kontynuacji nauki w szkołach średnich i wyższych
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
B.4.1 Przygotowanie i organizacja jednostki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Październik 
2004 r.
Uniwersytet Jagielloński burmistrz , Marszałek Województwa Małopolskiego  200 tys. zł fundusze unijne Min. Ed. Nar. i Sportu, Marszałek Województwa Małopolskiego, Budżet gminy
B.4.2 Podjęcie inicjatywy stworzenia wspólnej polityki oświatowej w powiecie tatrzańskim 2004 r. burmistrz Rada Miasta Zakopane starosta Komisja Oświaty Rady Powiatu Tatrzańskiego Brak danych --------
Cel operacyjny B.5: Efektywna edukacja społeczeństwa
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
B.5.1 Wspieranie edukacji kulturalnej od zaraz Dyrektor Miejskiej Galerii im. Wł. hr. Zamoyskiego, 
burmistrz 
(Wydział Kultury)
Związek Podhalan, szkoły, powiat, Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka", ZPAP, Wydział Oświaty UMZ, Miejska Biblioteka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Muzeum Tatrzańskie 120 tys. zł budżet gminy 20%, fundusze unijne i sponsorzy 80%
B.5.2 Zwiększenie atrakcyjności księgozbioru, korzystania z niego oraz utrzymanie stanowisk internetowych 
w Bibliotece Miejskiej
ciągły Dyrektor Biblioteki Miejskiej Wydział Kultury UMZ 20 tys. rocznie budżet gminy 80% sponsorzy 20%
B.5.3 Wspieranie inicjatyw umożliwiających działalność organizacjom rodziców i organizacjom pozarządowym (grupa inicjatywna Stowarzyszenia Rodziców 
w Zakopanem) - pedagogizacja rodziców
od zaraz burmistrz 
(Wydział Oświaty)
stowarzyszenia rodziców dyrektorzy szkół  i przedszkoli    5 tys. zł rocznie (pedagogizacja rodziców) budżet gminy 80% stowarzyszenia rodziców 20%
B.5.4 Wspieranie działalności Uniwersytetu III wieku Działanie ciągłe burmistrz gminy, powiat , stowarzyszenia 12 tys. zł  rocznie budżet gminy 50% budżet powiatu 50%
Cel strategiczny nr C: ZAKOPANE MIEJSCEM SPOTKAŃ RÓŻNORODNYCH FORM KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Cel operacyjny C.1: Ochrona dziedzictwa kulturowego
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
C.1.1 Rozbudowa Muzeum Tatrzańskiego poprzez utworzenie Galerii Sztuki Współczesnej 2013 r. Min. Ed. Nar. i Sportu Min. Kultury miasto, marszałek,  Muz. Tatrzańskie 4 mln zł Min. Ed. Nar. i Sportu, marszałek, fundusze unijne, budżet miasta
C.1.2 Modernizacja Ośrodka Swojszczyzny. Modernizacja: a) sali koncertowej b) zapewnienie zaplecza c) studio nagrań 2013 r. burmistrz  (Wydział Kultury),
Związek Podhalan
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, miasto, marszałek ok. 8 mln zł Min. Ed. Nar. i Sportu, marszałek, fundusze unijne, budżet miasta
C.1.3 Ochrona dorobku historycznego sportów zimowych 
i turystyki. Utworzenie Muzeum Sportu
2008 r. COS Muzeum Tatrzańskie, miasto, Polski Komitet Olimpijski, Min. Ed. Nar.  i Sportu, PZN, TZN, OZŁS, i inne stowarzyszenia kultury fizycznej 1,2 mln zł Min. Ed. Nar. i Sportu, 
marszałek, fundusze unijne,
C.1.4 Przygotowanie programu renowacji i rekonstrukcji zabytków kultury materialnej i krajobrazu kulturowego 2006 r. UM, Wojewódzki Konserwator Zabytków Muzeum Tatrzańskie, marszałek, powiat, 50 tys. zł budżet gminy, marszałek
C.1.5 Realizacja programu renowacji i rekonstrukcji zabytków kultury materialnej i krajobrazu kulturowego z udziałem partnerów spoza gminy 2013 r. UM, Wojewódzki Konserwator Zabytków właściciele obiektów, samorząd wojewódzki, powiat zgodnie z kosztorysem programu budżet gminy, marszałek, Minister Kultury i Sztuki,  fundusze unijne i inne 
Cel operacyjny C.2: Realizacja dużych imprez kulturalnych, w tym międzynarodowych
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
C.2.1 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich wraz z Międzynarodowym Konkursem Kapel, Instrumentalistów, Wokalistów i Śpiewaków Ludowych corocznie burmistrz 
(burmistrz 
(Wydział Kultury 
i Biuro Promocji))
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy 1,2 mln zł budżet państwa, budżet gminy (400 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe
C.2.2 Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzycznych corocznie burmistrz 
(Wydział Kultury 
i Biuro Promocji)
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy 200 tys. zł budżet państwa, budżet gminy (10 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe
C.2.3 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej corocznie burmistrz 
(Wydział Kultury 
i Biuro Promocji)
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy 100 tys. zł budżet państwa, budżet gminy (15 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe
C.2.4 Międzynarodowe Plenery Plastyczne corocznie burmistrz 
(Wydział Kultury 
i Biuro Promocji)
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy, ZPAP, stowarzyszenia i związki twórcze 100 tys. zł budżet państwa, budżet gminy, sponsorzy, fundusze pomocowe
C.2.5 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy corocznie burmistrz 
(Wydział Kultury 
i Biuro Promocji)
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy 200 tys. zł budżet państwa, budżet gminy (50 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe
C.2.6 Muzyka Karpat corocznie burmistrz 
(Wydział Kultury 
i Biuro Promocji)
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy 50 tys. zł budżet państwa, budżet gminy (12,5 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe
C.2.7 Dni Zakopanego corocznie burmistrz 
(Wydział Kultury 
i Biuro Promocji)
marszałek, stowarzyszenia i związki twórcze 100 tys. zł budżet państwa, budżet gminy (50 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe
Cel operacyjny C.3: Skuteczne wspieranie działalności kulturalnej
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
C.3.1 Organizacja warsztatów i plenerów z zakresu rzeźby, tkaniny, malarstwa, architektury i muzyki na bieżąco  od 2004 r. burmistrz  (Wydział Kultury) stowarzyszenia i związki twórcze 70 tys. zł budżet gminy (15 tys. zł), sponsorzy, fundusze unijne i inne
C.3.2 Organizacja targów sztuki współczesnej na bieżąco  od 2004 r. Miejska Galeria Sztuki stowarzyszenia i związki twórcze 50 tys. zł budżet gminy, sponsorzy, fundusze unijne i inne
Cel strategiczny nr D: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ ZAKOPANEGO I SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ MIASTA Cel operacyjny D.1: Poprawa dostępności zewnętrznej miasta
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
D.1.1 Modernizacja i rozbudowa "zakopianki"
a) Myślenice - Lubień
b) Poronin - Zakopane
c) Nowy Targ - Poronin (z węzłem)
d) Poronin - Zakopane
2011 r. a) 2006 r. b) 2008 r. c) 2010 d) 2008 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad
samorządy terytorialne a) 320 mln zł b) 200 mln zł c) 344 mln zł d) 200 mln zł budżet państwa, EBOR
D.1.2 Modernizacja drogi 958 (Chabówka-Zakopane) na odcinku od Chochołowa do Zakopane i drogi 959 (Chochołów-Sucha Hora) 2005 Zarząd Dróg Wojewódzkich samorządy lokalne 13,5 mln zł budżet województwa, PHARE CBC
D.1.3 Modernizacja i rozbudowa linii kolejowej Kraków - Zakopane 2009 r. PKP SA miasto i in. gminy, powiaty i Woj. Małopolskie 4 000 mln zł budżet państwa
D.1.4 Poprawa tatrzańskiego systemu komunikacyjnego:
a) inwestycje (np. modernizacje dróg powiatowych  i wojewódzkich wokół Zakopane)
b) organizacja (powiązanie publicznej komunikacji dalekobieżnej, podmiejskiej i wewnętrznej oraz zagospodarowanie placu koło dworca kolejowego)
2010 r. burmistrz Woj. Małopolskie, powiat tatrzański, zarządcy sieci komunikacyjnych Słowacji, parki narodowe, PKP 50 mln zł budżet województwa, powiatu, gminy, samorządów słowackich, INTERREG III A
  Cel operacyjny D.2: Poprawa komunikacji wewnątrz miasta
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
D.2.1 Obejście Zakopane Kasprowicza - Powstańców Śląskich 2008 r. Gen. Dyr. Dróg Krajowych i Autostrad gmina, powiat 140 mln zł budżet państwa, EBOR
D.2.2. Modernizacja istniejącego układu drogowego:
a) przebudowa drogi wojewódzkiej 958 wraz  z przebudową skrzyżowań (Rondo ul. Nowotarska - al. 3-go Maja, Rondo ul. Nowotarska - Powstańców Śląskich)
b) przejście podziemne ul. Kościeliska - Krupówki, Krzeptówki
c) przygotowanie pozostałych inwestycji w ramach gminnego programu - opracowanie dokumentacji
d) budowa ciągów pieszych wzdłuż istniejących dróg
e) budowa ciągów pieszo-rowerowych
a) 2005 r. b) 2007 r. c)   2007 r. d) 2007 e) 2007 a) ZDW b)            burmistrz c)              burmistrz d)            burmistrz e) burmistrz b)            ZDW d) ZDW, powiat e) ZDW, powiat a) 4 mln zł b) 4 mln zł c) 3 mln zł d) 2 mln zł e) 3 mln zł a) budżet województwa, PHARE CBC b)   Budżet gminy, budżet województwa c)   Budżet gminy d)   Budżet gminy, budżet województwa, budżet powiatu e) Budżet gminy, budżet województwa, budżet powiatu, Woj. Fundusz OśiGW
D.2.3 Rewizja koncepcji układu komunikacyjnego miasta 2008 r. burmistrz zarządcy dróg 150 tys. zł budżet gminy
D.2.4 Realizacja polityki parkingowej:
a) egzekwowanie od inwestorów własnych miejsc parkingowych
b) urządzanie nowych miejsc parkingowych na terenie miasta
c) polityka cenowa
na bieżąco burmistrz zarządcy dróg w ramach działań UMZ budżet gminy
Cel operacyjny D.3: Poprawa systemu informacyjnego
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
D.3.1 System komunikacji wizualnej miasta, Podtatrza, Euroregionu Tatry -   baza informacyjna, - system informacji turystycznej i publicznej, -                  program promocji regionu, - ochrona krajobrazu przyrodniczego, zurbanizowanego i kulturowego 2010 burmistrz przy współpracy z ZPAP starosta, marszałek,  parki narodowe, samorządy polskie i słowackie, wszyscy zainteresowani informacją wizualną 3,0 mln zł zainteresowani informacją wizualną i promocją; środki pomocowe
D.3.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego: a) budowa infrastruktury technicznej, b) technologia społeczeństwa informacyjnego. a) 2004 b) 2006 burmistrz Akademickie Centrum Komputerowe "Cyfronet" a) 3,5 mln zł b) 2,8 mln zł Budżet gminy - 25%, środki UE - 75%
Cel strategiczny nr E: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, SOCJALNEGO I OCHRONY ZDROWIA  Cel operacyjny E.1: Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
E.1.1. Monitoring miasta a)   I etap b) Pozostała część a) 2004 b) do 2007 burmistrz policja, powiat, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne a) 450 tys. zł b) po 200 tys. rocznie budżet gminy
E.1.2. Zorganizowanie izby wytrzeźwień do końca 2006 r. Powiat Tatrzański Powiat Nowotarski 1 mln zł rocznie budżet powiatu
E.1.3. Utworzenie dodatkowych pieszych patroli policyjnych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego 
w oparciu o siły delegowane z Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa
od lipca 2004 r. Komenda Policji gmina, powiat 140 tys. zł Komenda Policji, budżet gminy i powiatu (120 tys. zł/rok)
E.1.4. Organizowanie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami na bieżąco dyrektorzy szkół i przedszkoli Komenda Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna ------------------- -------------------
E.1.5. Utworzenie Referatu Dzielnicowych przy Straży Miejskiej do końca 2005 r. burmistrz Straż Miejska 120 tys. zł rocznie budżet gminy
E.1.6. Ochrona obiektów komunalnych i użyteczności publicznej 2005 burmistrz Straż Miejska 380 tys. zł rocznie budżet gminy i spółek
Cel operacyjny E.2: Poprawa bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałanie marginalizacji życia społecznego
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
E.2.1. Opracowanie i realizacja gminnego programu integracji i polityki społecznej a) opracowanie- grudzień 2004 r.; b) realizacja - corocznie Ośrodek Pomocy Społecznej wielu partnerów a) w ramach własnych środków  b) 300 000 zł a) b) budżet gminy 100 000 zł; środki pomocowe 200 000 zł
E.2.2. Realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: a) mieszkania czynszowe - TBS b) lokale socjalne na bieżąco 
(do 2010 r.)
burmistrz Zakopiańskie TBS a) 60 mln zł b) 100 000 zł a) budżet gminy (30% - 16 mln zł; 70% - kredyt KFM) b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
E.2.3. Budowa nowego schroniska dla bezdomnych 2008 r. burmistrz OPS 2 mln zł budżet gminy, środki pomocowe, Gen. Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad
E.2.4. Dzienny ośrodek (świetlica) dla osób starszych: a) Utworzenie b) Utrzymanie a) 2008 r. b) na bieżąco burmistrz starosta a) 500 tys. zł b) 500 tys. zł rocznie Środki prywatne - opłaty za pobyt, środki pomocowe, budżet gminy
E.2.5. Program dziennego ośrodka pobytu dla młodzieży 
z rodzin zagrożonych marginalizacją a) Utworzenie b) Utrzymanie
2008 r. burmistrz organizacje pozarządowe a) 500 tys. zł b) 300 tys. zł rocznie środki pomocowe np. EFS
Cel operacyjny E.3: Poprawa jakości usług medycznych i profilaktyka zdrowotna
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
E.3.1. Prywatyzacja podstawowych usług medycznych I kwartał 2005 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej -------- 100 tys. zł środki prywatne
E.3.2. Oddłużenie szpitala na Kamieńcu 2007 r. Powiat Min. Zdrowia 18 mln zł NFOZ, budżet powiatu
E.3.3. Opracowanie programu zajęć pro-zdrowotnych, 
w tym gimnastyki korekcyjnej oraz korzystania z basenu
na bieżąco burmistrz, starosta dyrektorzy szkół, kuratorium, Min. Ed. Nar. i Sportu 100 tys. rocznie budżet gminy
E.3.4. Organizacja lodowisk przy szkołach każdej zimy burmistrz 
(dyrektorzy szkół)
gmina, powiat 50 tys. zł rocznie budżet gminy
Cel operacyjny E.4: Zintegrowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
E.4.1 Konferencja i warsztaty "Samorząd, a niepełnosprawni - przykłady dobrej praktyki" 2004 Centrum Wolontariatu organizacje 
i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych
15 tys. zł budżet gminy i powiatu, sponsorzy, środki pomocowe
E.4.2 Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych Corocznie burmistrz starosta, organizacje 
i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych
20 tys. zł budżet gminy i powiatu, 
środki pomocowe,
Cel strategiczny nr F: ZAPEWNIENIE CZYSTEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ŚRODOWISKA ORAZ UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI Cel operacyjny F.1: Aktywna i zrównoważona gospodarka przestrzenna.
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
F.1.1 Gminny program ochrony środowiska 2004 burmistrz (Wydział Inż. i Ochrony Środowiska) organizacje pozarządowe 30 tys. budżet gminy
F.1.2 Sukcesywne obejmowanie planami zagospodarowania przestrzennego poszczególnych dzielnic miasta
a) Rejon Pasma Gubałowskiego,
b) Tereny zieleni śródmiejskiej (Park Miejski, okolice miejskiego stadionu Orkana, Rówień Krupowa)
c) pas podreglowy
2005 burmistrz Rada Miasta Zakopane wielu partnerów 600 tys. budżet gminy
F.1.3 Nabywanie terenów przez gminę pod cele strategiczne o podstawowym znaczeniu dla miasta na bieżąco burmistrz (Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami) ---------------- Ok. 500 tys. zł rocznie budżet gminy
F.1.4 Stworzenie programów ochrony krajobrazu  i zabytków z uwzględnieniem podniesienia poziomu estetycznego i funkcjonalnego przestrzeni publicznej 2005 burmistrz (Wydział Urbanistyki i Architektury) Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, TPN stowarzyszenia twórcze 100 tys. zł budżet gminy
F.1.5 Rewitalizacja obszarów aktywności gospodarczej np. Zielonego Parku Przedsiębiorczości "Szymony" zgodnie ze strategiami obszarów Grupy Sterujące Obszarów UMZ, przedsiębiorcy na terenie obszarów zgodnie ze strategiami obszarów zgodnie ze strategiami obszarów
Cel operacyjny F.2: Upowszechnienie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na wszystkich posesjach.
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
F.2.1 Gminny plan gospodarki odpadami 2004 burmistrz (Wydział Inż. i Ochrony Środowiska) brak 20 tys. budżet gminy
F.2.2 Budowa drugiej kwatery składowania w ZUOK Zoniówka 2009 TESKO sp. z o.o. Duńska Agencja 
Ochr. Środ.
3 mln zł TESKO, Woj. Fundusz OŚ, środki pomocowe
F.2.3 Realizacja wyspy ekologicznej na Wojdyłach 2006 TESKO sp. z o.o. Duńska Agencja Ochr. Środ. 1 mln TESKO, Woj. Fundusz OŚ, środki pomocowe
F.2.4 Wdrożenie szczelnego systemu monitoringu  i zbiórki odpadów komunalnych 2004 firmy posiadające koncesję na gosp. odpadami burmistrz 1 mln zł środki własne firm i środki pomocowe
F.2.5 Zakup samochodów do zbiórki odpadów komunalnych 2004 burmistrz (Wydział Inż. i Ochrony Środowiska) Ekofundusz 1,5 mln zł Ekofundusz, budżet gminy
Cel operacyjny F.3: Optymalna gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
F.3.1 Realizacja strategii SEWIK w części dotyczącej miasta Zakopane 2015 SEWIK sp. z o.o. burmistrz, Viborg (Dania) 70,1 mln zł SEWIK, Duńska Agencja Ochr. Środ., środki pomocowe
F.3.2 Objęcie wszystkich podmiotów obowiązkiem zawarcia umowy na odbiór ścieków 2006 Burmistrz (Wydział Inż. 
i Ochrony Środowiska)
SEWIK sp. z o.o. 50 tys zł budżet gminy, SEWIK
F.3.3 Budowa i konserwacja umocnień brzegów potoków na terenie miasta
a) Potok Foluszowy
b) Pozostałe potoki
a) 2006 b) corocznie a) burmistrz b) RZGW, właściciele nieruchomości przyległych a) 250 tys. b) brak danych a) budżet gminy, b) RZGW
F.3.4 Inwentaryzacja i analiza problemu odprowadzania wód opadowych 2006 burmistrz (Wydział Drogownictwa 
i Transportu)
RZGW, zarządcy dróg 
i właściciele nieruchomości
150 tys. zł budżet gminy, budżety zarządców dróg
Cel operacyjny F.4: Efektywna i zrównoważona gospodarka energetyczna.
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
F.4.1 Przejęcie lokalnych sieci energetycznych i utworzenie multi-energetycznego holdingu gminnego 2004 Burmistrz parlamentarzyści RP, NFOŚiGW, Zakład Gazu, Zakład Energetyczny i in. dostawcy energii -------------------- budżet gminy, NFOŚiGW, budżet państwa
F.4.2 Wspieranie i ułatwianie stosowania alternatywnych ekologicznych źródeł energii, takich jak ogrzewanie geotermalne, gazowe, olejowe, energia elektryczna itp. ciągłe działanie Burmistrz firmy komunalne dysponujące źródłami ciepła, takie jak Geotermia Podhalańska SA, Zakład Gazu, SEWIK, TESKO, Zakład Energetyczny i prywatni przedsiębiorcy 20 tys. rocznie budżet gminy
Cel operacyjny F.5: Powszechna i skuteczna edukacja ekologiczna.
Działanie do wykonania Termin realizacji Odpowiedzialny Partnerzy Koszty Źródło finansowania
           
F.5.1 Organizacja sympozjów i konferencji ciągłe działanie burmistrz Politechnika Krakowska 10 tys. rocznie Gminny Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej
F.5.2 Wspieranie i propagowanie inicjatyw dotyczących poszanowania energii ciągłe działanie burmistrz   MAEiŚ 10 tys. rocznie Gminny Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej
F.5.3 Upowszechnianie działań proekologicznych: -stałe rubryki w mediach; -wydawanie ulotek i wydawnictw proekologicznych ciągłe działanie burmistrz TPN, lokalne media, firmy działające na rzecz ochrony środowiska,    10 tys rocznie Gminny Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej
F.5.4 Stworzenie programu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 2005 burmistrz dyrektorzy szkół, Geotermia Podhalańska SA 200 tys. budżet gminy, Geotermia Podhalańska SA, środki pomocowe
F.5.5 Koordynacja działań z zakresu edukacji ekologicznej. Konkursy ciągłe działanie burmistrz TPN 10 tys. rocznie Gminny Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej
Wskaźniki i Źródła danych Poniżej podano wykaz wskaźników i źródeł informacji o danych dla poszczególnych celów strategicznych i celów operacyjnych.

Cele strategiczne

Wskaźniki

Źródło danych

Cele operacyjne
CEL A: Wysoka jakość usług turystycznych i promocji miasta. Zakopane ośrodkiem sportu i rekreacji, 
z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na wysokim poziomie
% udział gości zagranicznych GUS, Wydział Finansowo-Budżetowy UMZ
A.1. Wybudowanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Liczba homologowanych obiektów sportowych Wydział Turystyki i Sportu UMZ
A.2. Wysoka jakość usług oraz rozwój i skuteczna promocja turystyczna 1.                % przyrostu legalnej bazy noclegowej 2.                % wykorzystania infrastruktury turystycznej Wydz. Fin.-Budż. (opłata miejscowa), ewidencja Wydziału Turystyki i Sportu UMZ, GUS
A.3. Organizacja imprez sportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym % realizacji kalendarza imprez, w tym udział imprez międzynarodowych Wydział Turystyki i Sportu UMZ
CEL B: Wysoki poziom edukacji Liczba osób z wykształceniem średnim i wyższym GUS
B.1: Poprawa jakości pracy szkół 
w zakresie dydaktyki, wychowania 
i opieki
Średnia wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych w stosunku do średniej wojewódzkiej OKE
B.2: Optymalna edukacja przedszkolna Udział zapewnionych miejsc w przedszkolu dla dzieci osób zainteresowanych Wydział Oświaty UMZ
B.3: Poprawa bazy materialnej szkół Liczba budynków w b. dobrym stanie technicznym i odpowiednio wyposażonych Wydział Oświaty UMZ

Cele strategiczne

Wskaźniki

Źródło danych

B.4: Stworzenie warunków do kontynuacji nauki w szkołach średnich i wyższych Liczba osób mających możliwość kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rynku WE Starostwa i Powiatowy Urząd Pracy
B.5: Efektywna edukacja społeczeństwa Liczba osób dorosłych uczestniczących w różnych formach kształcenia GUS, Powiatowy Urząd Pracy
CEL C: Zakopane miejscem spotkań różnorodnych form kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego % przyjezdnych ze powodu względu na atrakcyjność oferty kulturalnej Wydział Kultury UMZ i Biuro Promocji
C.1: Ochrona dziedzictwa kulturowego Wysokość nakładów Wydział Kultury UMZ
C.2: Organizacja imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym Ilość imprez Wydział Kultury UMZ
C.3: Skuteczne wsparcie działalności kulturalnej Wysokość nakładów Wydział Kultury UMZ i Biuro Promocji
CEL D: Poprawa dostępności komunikacyjnej Zakopanego  i systemu komunikacji wewnątrz miasta % osób zadowolonych z komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Ankieta przeprowadzona wśród przybywających 
i mieszkańców
D.1: Poprawa dostępności zewnętrznej miasta Czas bezpiecznego dojazdu od granic Krakowa do granic Zakopane Ankieta przeprowadzona wśród przybywających 
i mieszkańców
D.2: Poprawa komunikacji wewnątrz miasta Średnia prędkość przejazdu przez miasto Ankieta przeprowadzona wśród przybywających 
i mieszkańców
D.3: Poprawa systemu informacyjnego % obiektów do których można dotrzeć bez pytania o drogę Ankieta przeprowadzona wśród przybywających 
i mieszkańców
Cele strategiczne Wskaźniki Źródło danych
     
CEL E: Poprawa bezpieczeństwa publicznego, socjalnego  i ochrony zdrowia % osób odpowiadających "tak" na pytanie "czy dobrze mieszka w Zakopanem" Ankieta
E.1: Poprawa bezpieczeństwa publicznego Liczba przestępstw w zakresie kradzieży i rozboju Statystyka Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem
E.2: Poprawa bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałanie marginalizacji życia społecznego 1. Wskaźnik bezrobocia na terenie gminy 2. Poziom dochodów gosp. Domowych 1. Powiatowy Urząd Pracy 2. GUS
E.3: Poprawa jakości usług medycznych i profilaktyka zdrowia Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty ZOZ-y
CEL F: Zapewnienie czystego i zrównoważonego środowiska  oraz uporządkowanie przestrzeni 1. Poziom (%) osiągnięcia standardów UE 2. Poziom społecznego odbioru uporządkowania przestrzeni 1. UMZ na podstawie audytów zewnętrznych 2. UMZ na podstawie ankiety
F.1: Aktywna i zrównoważona gospodarka przestrzenna. 1. % pow. miasta objętej programami ochrony krajobrazu 2. % pow. miasta objętej ochroną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 1. UMZ - Wydział Urbanistyki i Architektury 2. UMZ - Wydział Urbanistyki i Architektury
F.2: Upowszechnienie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na wszystkich posesjach. % nieruchomości objętych selektywną zbiórką odpadów UM na podstawie sprawozdań firm wywozowych
F.3: Optymalna gospodarka wodno-ściekowa. 1. % bud. objętych systemem odbioru i oczyszcz. ścieków 2. Jakość wód pow. 1. UMZ na podstawie sprawozdań SEWIK 2. UMZ na podst. sprawozdań. Wojewódzkiej Inspekcji Ochr. Środowiska
F.4: Efektywna i zrównoważona gospodarka energetyczna. 1. Poziom zanieczyszczenia pow. 2. Struktura różnorodności źródeł energii 1. UMZ na podst. Wojewódzkiej Inspekcji Ochr. Środowiska 2. UMZ na podst. firm energetycznych
F.5: Powszechna i skuteczna edukacja ekologiczna. % mieszk. obj. Edukacją UM - Wydział Inżynierii Ochr. Środowiska, Wydział Oświaty, dane z firm TESKO, SEWIK, Geotermia i inne

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie