Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 listopada 2016 12:00 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na stanowisko EKODORADCY

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ekodoradcy.

Wpłynęły trzy oferty.

Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne.

Wybrany został Pan Krzysztof Topór - Huciański.

Wymagania niezbędne:

1.Posiadają obywatelstwo polskie.

2.Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

3.Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5.Posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła , odnawialnych źródeł energii, budownictwa, chemii, fizyki

6.Posiada co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w ramach pracy lub w organizacjach pozarządowych, studenckich etc.,.

7.Znajomość regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, funkcjonowania samorządu terytorialnego .

8.Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (MS Office, Internet).

9.znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce

10.umiejętności szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów)

11.elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej

12.kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność

13.gotowość podnoszenia kwalifikacji(stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych)

14.komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań

15.gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców

Wymagania dodatkowe:

 1. pożądane posiadanie rocznego doświadczenie w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska,
 2. doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych,
 3. efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 4. doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie
 5. doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności,
 6. dokumentów typu PONE, PGN, POP
 7. samodzielność działania
 8. ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej,profesjonalnej prezentacji
 9. wysoki poziom motywacji
 10. umiejętność pracy w zespole
 11. umiejętność prowadzenia negocjacji
 12. swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z klientami
 13. umiejętności syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, kojarzenia faktów,
 14. budowania wizji
 15. umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem
 16. znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem
 • współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza
 • aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną
 • nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych.
 • pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń,
 • pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację
 • udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną)
 • prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła
 • współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta/burmistrza/ prezydenta miasta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy
 • współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.
 • monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
 • przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM
 • stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Ekodoradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami
 • przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone
 • zastępowanie ekodoradców w przypadku nieobecności
 • zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie.
 • współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.)
 • aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach
 • udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM
 • ekodoradca, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Informacje dodatkowe :

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa na czas

określony 6 miesięcy.

2. Zakres obowiązków obejmuje ciągłą pracę przed komputerem, obsługę urządzeń biurowych oraz

urządzeń specjalistycznych (kamera termowizyjna, pyłomierz), delegacje (udział w spotkaniach

organizacyjnych, informacyjnych, warsztatach, zagranicznych wyjazdach studyjnych), samodzielne

prowadzenie prezentacji i spotkań w terenie, prace w niestandardowych godzinach.

  3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

   Wymagane dokumenty:

   List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),

   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

   Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

   Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,

   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

   Oświadczenie o nie skazaniu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.poz.902 ze zm.) i podpisane.

   Termin składania dokumentów
   Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane -dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 , 34-500 Zakopane z dopiskiem „Konkurs na Ekodoradcę „ w terminie do dnia 12.09. 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

   Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te , które wpłyną do Urzędu po 12.09. 2016r. nie będą rozpatrywanie

   Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

   W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

   Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

   Logowanie