Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 sierpnia 2016 11:39 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na stanowisko EKODORADCY

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ekodoradcy.

Z uwagi na z brak ostatecznej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu projektu LIFE - rozstrzygnięcie ogłoszonego w dniu 31.12.2015 r. naboru na stanowisku EKODORADCY wstrzymuje się do czasu uzyskania ostatecznego montażu finansowego do realizacji projektu LIFE.

Z uwagi na nieotrzymanie środków konkurs został unieważniony.

Wymagania niezbędne:

1.Posiadają obywatelstwo polskie.

2.Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

3.Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5.Posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, budownictwa, chemii, fizyki.

6.Posiada co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w ramach pracy lub w organizacjach pozarządowych, studenckich etc.,.

7.Znajomość regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

8.Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (MS Office, Internet).

9.Znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce.

10.Elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej.

11.Kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność

12.Gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych).

13.Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań.

14.Umiejętności szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów)

Wymagania dodatkowe:

 • pożądane posiadanie rocznego doświadczenie w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska,
 • doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych,
 • efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności,
 • dokumentów typu PONE, PGN, POP
 • samodzielność działania
 • ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji
 • gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców
 • wysoki poziom motywacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z klientami
 • umiejętności syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, kojarzenia faktów,
 • budowania wizji
 • umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem
 • współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza
 • aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną
 • nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez
 • inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza
 • oraz gazów cieplarnianych.
 • pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku dotację
 • udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną)
 • prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła
 • współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie burmistrza w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy
 • współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania,
 • organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami
 • energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.
 • monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania
 • rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
 • przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM
 • stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji
 • zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Eko-doradcy w ramach przyjętego
 • podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami
 • przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone
 • zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie.
 • zastępowanie innych ekodoradców w przypadku nieobecności
 • współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.)
 • aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach
 • udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM
 • Ekodoradca, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Informacje dodatkowe :

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony 6 miesięcy.

2. Zakres obowiązków obejmuje ciągłą pracę przed komputerem, obsługę urządzeń biurowych oraz urządzeń specjalistycznych (kamera termowizyjna, pyłomierz), delegacje (udział w spotkaniach organizacyjnych, informacyjnych, warsztatach, zagranicznych wyjazdach studyjnych), samodzielne prowadzenie prezentacji i spotkań w terenie, prace w niestandardowych godzinach.

3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 • Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nie skazaniu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1953 z późn. zm.)


Termin składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane -dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 , 34-500 Zakopane z dopiskiem „Konkurs na Ekodoradcę „ w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te , które wpłyną do Urzędu po 20 stycznia 2016r. nie będą rozpatrywanie

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie