Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 listopada 2016 09:42 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Wpłynęły trzy oferty, wszystkie spełniają wymogi formalne.

Wybrano ofertę: Paweł Włoch

Wymagania niezbędne:

1. Posiadają obywatelstwo polskie.

2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

3. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5. Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz w zakresie MBA

6. Staż pracy: posiada 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

7. Znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz innych ustaw z nim związanych

Wymagania dodatkowe:

- Pożądane posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie prawa pracy

- Praca w administracji samorządowej, państwowej

- Dobra znajomość obsługi komputera

- Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole

- Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy

- Umiejętność zarządzania

Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Miasta, współpraca z Radą Miasta ,

2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miasta.

3. Prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza,

4. Organizacja szkoleń pracowniczych ,

5. Nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,

6. Nadzór nad gospodarowaniem budynkiem Urzędu oraz środkami rzeczowymi i zabezpieczenie

mienia,

7. Obsługa administracyjna wyborów, referendów

Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana głównie w biurze oraz częściowo w terenie.

3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902 )oraz podpisane


Termin składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane - dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 , 34-500 Zakopane z dopiskiem „Konkurs na Naczelnika Wydziału Organizacyjnego „w terminie do dnia 10 października 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu po dniu 10 października 2016 r. nie będą rozpatrywanie.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie