Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 kwietnia 2017 12:06 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk – Wydział Organizacyjny

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk – Wydział Organizacyjny.

Wpłynęły cztery oferty. Przyjęto kandydaturę: Jakub Pietrzak.

Oferty na w/wym. stanowisko mogą składać osoby, które:

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. nieposzlakowana opinia;
5. wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne;
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
7. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej
i technicznej;
8. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
9. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
10. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN;
11. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
12. posiadanie znajomości administrowania i zarządzania systemami baz danych w szczególności MS-SQL;
13. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych
 5. dyspozycyjność

Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartą na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana głównie w biurze oraz częściowo w terenie.

3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu,
b) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
c) koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.
2. pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
3. nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:
a) zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych,
4. nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
w tym:
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,
c) udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
d) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,
e) nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd,
f) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,
g) planowanie i analizę zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
h) nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych (MS SQL, Firebird),
i) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.
5. współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zakopanem.
6. dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
7. sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).
8. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.
9. przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek.
10. pomoc w przygotowaniu dokumentów i plików graficznych.

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902 )oraz podpisane .

Termin składania dokumentów
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane -dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500Zakopane z dopiskiem Konkurs na „Informatyk – Wydział Organizacyjny" w terminie do dnia 10.02.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po10.02.2017 r.nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie