Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2016 15:34 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej.

Wpłynęły cztery oferty, dwie spełniają wymogi formalne, dwie nie spełniają wymogów formalnych.

Przyjęto kandydaturę Kingi Ripper-Miksiewicz

Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie

2.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

3.Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .

4.Wykształcenie wyższe humanistyczne.

5.Posiadają co najmniej 3 letni staż pracy.

6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

2.Znajomość obowiązujących procedur dotyczących pozyskiwania funduszy europejskich, zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, a także ich rozliczania oraz zasad trwałości projektu - potwierdzone wykształceniem , praktyką.

3.Pożądane doświadczenie lub wykształcenie w zakresie współpracy z mediami

4.Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych typu MS Word, Excel, PowerPoint.

5.Umiejętność pracy w zespole, komutatywność, kreatywność, rzetelność i odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1.Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach programów dofinansowanych ze środków UE oraz innych

2.Monitorowanie oraz systematyczna aktualizacja informacji nt. stanu realizacji projektów dofinansowywanych ze środków europejskich oraz krajowych

3.Współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi miasta Zakopane w zakresie merytorycznego przygotowania i realizacji dofinansowanych projektów

4.Przygotowanie informacji w zakresie pozyskanych środków finansowych oraz współpraca w tym zakresie z mediami

Informacje dodatkowe :

1.Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana częściowo w biurze, częściowo w terenie.

2.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

List motywacyjny, szczegółowy życiorys zawodowy (CV), kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy , oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień,

Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, że korzysta z pełni praw publicznych, nie prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku

Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902)oraz podpisane.

Termin składania dokumentów

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej” należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane - dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 , 34-500 Zakopane w terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu po dniu 29 sierpnia 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie