Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

27 lutego 2017 11:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Nabór na stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zakopane

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zakopane.

Nie wpłynęła żadna oferta.

Wymagania niezbędne:

1.Posiadają obywatelstwo polskie.

2.Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

3.Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5.Posiadają wykształcenie wyższe

6.Posiadają kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego tj.:

1) posiadają jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government

Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association

of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA), lub

2) złożyli, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

3) posiadają uprawnienia biegłego rewidenta, lub

4) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

b) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 i 1165.)

c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015r. poz.1096 oraz z 2016 r. poz.677).

Wymagania dodatkowe:

 • Posiada co najmniej 2 letni staż pracy
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania czynności audytora w samorządzie terytorialnym
 • Znajomość obowiązującego stanu prawnego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy;

Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartą na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana głównie w biurze oraz częściowo w terenie.

3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Finansowa kontrola wewnętrzna

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje na audytora wewnętrznego,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902 )oraz podpisane.


Termin składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane -dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z dopiskiem „Konkurs na Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zakopane” w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te , które wpłyną do Urzędu po 10 lutym 2017 r. nie będą rozpatrywanie.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

25 stycznia 2017 11:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Nabór na stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zakopane

Urząd Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zakopane.

Wymagania niezbędne:

1.Posiadają obywatelstwo polskie.

2.Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

3.Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

5.Posiadają wykształcenie wyższe

6.Posiadają kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego tj.:

1) posiadają jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government

Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association

of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA), lub

2) złożyli, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

3) posiadają uprawnienia biegłego rewidenta, lub

4) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

b) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 i 1165.)

c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015r. poz.1096 oraz z 2016 r. poz.677).

Wymagania dodatkowe:

 • Posiada co najmniej 2 letni staż pracy
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania czynności audytora w samorządzie terytorialnym
 • Znajomość obowiązującego stanu prawnego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy;

Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartą na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana głównie w biurze oraz częściowo w terenie.

3.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zakopane był niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Finansowa kontrola wewnętrzna

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów, oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje na audytora wewnętrznego,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 poz.902 )oraz podpisane.


Termin składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane -dziennik podawczy lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z dopiskiem „Konkurs na Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zakopane” w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te , które wpłyną do Urzędu po 10 lutym 2017 r. nie będą rozpatrywanie.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie