Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 stycznia 2018 08:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. WYSTAWIENNICZYCH w Miejskiej Galerii Sztuki im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. WYSTAWIENNICZYCH
34-500 ZAKOPANE, UL. KOŚCIELISKA 7

1. Określenie stanowiska, na które odbywa się nabór:

a) nazwa stanowiska: SPECJALISTA DS. WYSTAWIENNICZYCH w Miejskiej Galerii Sztuki im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego - Zakopane, ul. Krupówki 41

b) wymiar czasu pracy: 1 etat

c) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

b) nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, lub przestępstwo skarbowe umyślne oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne

c) posiadać wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w kierunku artystycznym)

3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) minimum 1 roku doświadczenia zawodowego

b) dobra znajomość obsługi komputera

c) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

d) doskonała organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania

e) umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, asertywność

f) inicjatywa i kreatywność

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) przygotowanie dokumentów związanych z ekspozycją, m.in. umów, protokołów zdawczo-odbiorczych itp.

b) bieżąca współpraca z gł. specjalistą ds. technicznych w zakresie bezpośredniej realizacji wystaw, w tym:

- współpraca w przygotowaniu materiałów, realizacji i korekcie wydawnictw i druków promocyjnych Miejskiej Galerii Sztuki, w zakresie zleconym przez Dyrektora,

- przyjmowanie i wydawanie prac plastycznych pozyskanych do realizacji wystaw,

- opracowywanie harmonogramów transportu prac do realizacji wystaw, w porozumieniu z kuratorem wystawy, w zakresie zleconym przez Dyrektora.

c) stała współpraca z innymi samodzielnymi pracownikami MGS, ZCK w zakresie działań statutowych.

d) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji imprez (Internet, czasopisma), o działaniach MGS i ZCK.

e) współpraca przy montażu i demontażu wystaw, organizacji wernisaży (wraz
z gł. specjalistą ds. technicznych i kuratorem).

f) współpraca przy obsłudze wystaw i innych imprez organizowanych przez MGS
i ZCK.

g) wykonywanie spraw związanych z ISBN.

h) przygotowywanie korespondencji i bieżące archiwizowanie wytwarzanych dokumentów.

i) przygotowywanie danych do sprawozdań GUS z działalności wystawienniczej

j) gromadzenie danych na potrzeby mierników stopnia realizacji celów kontroli zarządczej:

-sporządzanie meldunków z wystaw czasowych, z organizowanych koncertów, spotkań autorskich, działań edukacyjno-upowszechnieniowych i innych imprez,

k)sporządzanie sprawozdań ze stopnia realizacji celów w ramach kontroli zarządczej:

-sprawozdanie z działalności kulturalno-edukacyjnej,

-sprawozdanie zbiorcze dotyczące wystaw organizowanych w danym roku,

-sprawozdanie zbiorcze z działalności wydawniczej,

5. Wymagane dokumenty:

a) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b) list motywacyjny oraz CV

c) oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury, ul Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. wystawienniczych i edukacji kulturalnej, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku.

UWAGI

- Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone wybrane osoby.

- Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.

- Aplikacje, które wpłyną do ZCK po wyżej wymienionym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i w przypadku nie odebrania ich osobiście do 30 dni – zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

- Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata i przedłużenia procesu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie