Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 stycznia 2018 11:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. PROMOCJI I ROZWOJU TURYSTYKI

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURYOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

REFERENTA DS. PROMOCJI I ROZWOJU TURYSTYKI

34-500 ZAKOPANE, UL. KOŚCIELISKA 7

1. Określenie stanowiska, na które odbywa się nabór:

a) nazwa stanowiska: REFERENTA DS. PROMOCJI I ROZWOJU TURYSTYKI

b) wymiar czasu pracy: 1 etat

c) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

b) nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, lub przestępstwo skarbowe umyślne oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne

c) posiadać wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w kierunku promocji lub turystyki)

3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) minimum 1 roku doświadczenia na podobnym stanowisku
b) znajomość marketingu usług turystycznych
c) dobra znajomość obsługi komputera
d) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
e) umiejętność tworzenia tekstów angażujących użytkowników, tzw. „lekkie pióro”
f) doświadczenie w zakresie organizacji usług turystycznych, promocji, obsługi mediów społecznościowych
g) dobra znajomość branży e-marketingu
h) doświadczenie w koordynacji i realizacji działań marketingowych i promocyjnych
i) znajomość narzędzi analitycznych: Google Analytics, menadżer reklam i statystyki facebooka
j) zdolności analitycznego myślenia

k) umiejętność pracy pod presją czasu i wyników
l) inicjatywa i kreatywności

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) bieżąca obsługa stron internetowych i portali społecznościach

b) praca przy organizacji wydarzeń organizowanych przez ZCK

c) tworzenie kompleksowej oferty promocyjnej wydarzeń i media planów

d) współpraca z podmiotami zajmującymi się reklamą i promocją

c) realizacja usług reklamowych

d) tworzenie tekstów promocyjnych


5. Wymagane dokumenty:

a) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b) list motywacyjny oraz CV

c) oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury, ul Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. promocji i rozwoju turystyki, w terminie do dnia 05.02.2018 r. do godz. 17.00.


UWAGI

- Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone wybrane osoby.

- Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.

- Aplikacje, które wpłyną do ZCK po wyżej wymienionym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i w przypadku nie odebrania ich osobiście do 30 dni - zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

- Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata i przedłużenia procesu naboru.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie